ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (SOFTWARE)

METHODS OF MEASURING, MONITORING, CONTROL AND MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES CONSUMPTION (EL. ENERGY, WATER, NATURAL GAS) IN LARGE BUILDINGS, USING MONITORING SOFTWARE (SOFTWARE) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
 8. Ηλεκτρικό ρεύμα, κατανάλωση, ενέργεια, μετρητές, έξυπνοι μετρητές, δίκτυα επικοινωνίας, μεταφορά δεδομένων, διαχείριση, έλεγχος, πραγματικός χρόνος αξιολόγηση, εξοικονόμηση πόρων
 9. 41-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 10. 22
 11. 11
  • Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τους συνηθέστερους τύπους μετρητών κατανάλωσης  φυσικών πόρων (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού) με έμφαση στους έξυπνους μετρητές που τείνουν πλέον να αντικαταστήσουν τους παλαιότερους τύπους μέτρησης και να εγκατασταθούν στο σύνολο των δικτύων υποδομής αλλά και στα μεγάλα κτήρια. Παρέχονται στοιχεία για τους βασικούς τύπους μετρητών, αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι δυνατότητές τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των έξυπνων μετρητών. Δίδεται προσοχή στους διαθέσιμους τρόπους για την διασύνδεση των μετρητικών αυτών διατάξεων με περιγραφή των ενσύρματων και των ασύρματων δικτύων επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων, μετρήσεων και λοιπών στοιχείων που είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές μονάδες των έξυπνων μετρητών.

   Περιγράφονται στον αναγνώστη επαρκείς πληροφορίες για τις δυνατότητες διαχείρισης που παρέχονται μέσω της διασύνδεσης των μετρητών και της απομακρυσμένης παρακολούθησης, της οπτικοποίησης των διαθέσιμων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας τις διαχειριστικές επιλογές και τα πλεονεκτήματα των πλατφορμών διαχείρισης. Έχει αξιοποιηθεί το υλικό της διερεύνησης τα αγοράς για την διαχείριση μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας η οποία, μαζί με το φυσικό αέριο που είναι μέγεθος ίδιας λογικής και μονάδων μέτρησης, καταλαμβάνει συντριπτικά υψηλότερο  ποσοστό ενδιαφέροντος στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά. Αναφέρονται τέλος στοιχεία αναφορικά με την αξιοποίηση των μετρήσεων και των στοιχείων που αποσκοπεί στην βελτίωση των οικονομικών στοιχείων και του κέρδους από τις επιχειρήσεις και τους χρήστες, αναπτύσσοντας παράλληλα πρόσφορο έδαφος για καινοτόμες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας επομένως και της προστασίας του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή με τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος.

  • The aim of the thesis is to present the most common types of consumption metres for natural energy resources (electricity, natural gas and water) emphasising on the smart meters, which currently tend to replace the older types of measurement and to be installed in all infrastructure networks and large scale buildings. Information has been provided on the basic types of metres, analysing their technical characteristics and capabilities, as well as the advantages and disadvantages of smart meters. Emphasis is given to the available ways of interconnecting the metering devices, by describing both wired and wireless network systems for transmitting data, measurements and other information recorded by the electronic components of the smart meters.

   Moreover, by analysing the available options for management systems and the advantages of the management platforms, the reader may find sufficient information regarding the management opportunities offered by interconnecting the meters and remotely monitoring and visualising the collected data in real time. The results of a conducted market investigation have been utilized, regarding management systems for electricity resources, which, along with the natural gas that share the same size and measuring units with the latter, generates the highest percentage of interest within the global and domestic market. Finally, information is provided regarding the utilisation of the collected measurements and data, aiming to improve the financial data and profit of businesses and users, while developing fertile ground for innovative solutions to save energy and therefore protect the planet from climate change by limiting the carbon footprint.

 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.