Ο ρόλος της υποκίνησης ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

The role of human resources motivation in creating a competitive advantage in hotel businesses. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΙΓΚΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 145
 7. Αριστείδης Παπαγρηγορίου
 8. Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Δημήτρης Μπελιας, Δημήτριος Στεργίου
 9. Υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού, εργασιακή ικανοποίηση, πρόθεση αποχώρησης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 11. 4
 12. 35
 13. 77
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 15. Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων / Κουτούζης Μ (1999). Μάρκετινγκ Υπηρεσιών / Λυμπερόπουλος Κ. & Παντουβάκης, Α. (2008).
  • Ο κλάδος της φιλοξενίας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός ευμετάβλητου τουριστικού περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, οι πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων αποκτούν στρατηγική σημασία για την επίτευξη και τη διατήρηση ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου της υποκίνησης ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αντικειμενικός στόχος, είναι η ανάλυση της σχέσεως της υποκίνησης και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα η έμμεσα την εν λόγω σχέση. Υπό αυτό το πρίσμα, διατυπώθηκαν πέντε ερευνητικές υποθέσεις που αποτέλεσαν τις κατευθύνσεις για εννέα ερευνητικά ερωτήματα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα που θα παρέχουν πρακτική συνεισφορά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Λόγω του γενικού σκοπού και του κοινωνικού χαρακτήρα της έρευνας και με γνώμονα την πληρέστερη ανάλυση του υπό διερεύνηση φαινομένου, επιλέχθηκε ως ερευνητική μέθοδος ο μεθοδολογικός τριγωνισμός. Μέσω της ποσοτικής έρευνας αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά οι απαντήσεις 172 συμμετεχόντων, ενώ μέσω της ποιοτικής έρευνας, υπήρξε η δυνατότητα μιας μεγαλύτερης κατανόησης των απόψεων των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο. Διαπιστώθηκε ότι η υποκίνηση ανθρώπινου έχει θετική επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση, εμποδίζει την εμφάνιση αντιπαραγωγικών συμπεριφορών όπως οι αποχωρήσεις ανθρώπινου δυναμικού από την εργασία και εν τέλει συμβάλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

  • The hospitality sector is characterised by intense competition, while at the same time it is facing the challenges of a volatile tourism environment. Since employees are the most important asset of a hotel business, Human Resource Management practices become of strategic importance to achieve and maintain a sustainable competitive advantage. The purpose of this thesis is to investigate the role of human resource motivation in creating competitive advantage in hotel companies. The objective, is to analyze the relationship between motivation and competitive advantage through the factors that directly or indirectly influence this relationship. In this light, five research hypotheses were formulated to guide nine research questions in order to draw conclusions that will provide practical contributions to hotel companies. Due to the general purpose and social character of the research and with a view to a more complete analysis of the phenomenon under investigation, the methodological triangulation was chosen as the research method. Through quantitative research, the responses of 172 participants were evaluated and statistically analysed, while through qualitative research, it was possible to gain a greater understanding of the views of employees in the hotel industry. It was found that human motivation has a positive effect on job satisfaction, prevents counterproductive behaviours such as human resource departures and ultimately contributes positively to the competitiveness of hotel companies.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές