Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων μονάδας. Μελέτη περίπτωσης κτηνοτροφικής μονάδας Ν. Ξάνθης.

Energy Utilization from Waste: A Case Study of a Livestock Unit in Xanthi, Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
 9. Διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών απόβλητων, Αναερόβια χώνευση, Βιοαέριο, βιομεθάνιο, Ενεργειακή αξιοποίηση
 10. ΔΙΑ60
 11. 10
 12. 57
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η αντιμετώπιση
   ενός από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, που είναι η
   διαχείριση της ολοένα και μεγαλύτερης παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων από
   μονάδες. Τα τελευταία χρόνια, γίνονται προσπάθειες για την πρόληψη παραγωγής
   καθώς και για τη μείωση των αποβλήτων αυτών. Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων
   θα συμβάλειστη μείωση των τεράστιων δερματικών προβλημάτων,στην προστασία
   του περιβάλλοντος καθώς καιστην εξοικονόμηση ενέργειας. Προτεραιότητα της
   ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι η παραγωγή του βιοαερίου που αποτελεί μία
   οικονομική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας (CO2) . Το μεγάλο ρυπαντικό και
   ενεργειακό φορτίο καθιστά τα κτηνοτροφικά λύματα σημαντικό αντικείμενο μελέτης.
   Η αύξηση του τομέα της κτηνοτροφίας έχει οδηγήσει στην παραγωγή μεγάλης
   ποσότητας αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω βιολογικών διεργασιών
   που περιλαμβάνουν την αερόβια και αναερόβια χώνευση. Το βιοαέριο αποτελεί το
   παραγόμενο προϊόν της αναερόβιας χώνευσης και έχει σημαντικά οφέλη για την
   κοινωνία, τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Σκοπός της
   παρούσας εργασίας, λοιπόν, είναι η παρουσίαση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
   που δημιουργούν τα απόβλητα, αλλά και η μελέτη διεργασίας παραγωγής βιοαερίου
   μέσω της αναερόβιας χώνευσης ζωικής κοπριάς, καθώς και ενός φάσματος
   οργανικών αποβλήτων. Επιπλέον, παρουσιάζεται η μελέτη εγκατάστασης διαχείρισης
   αποβλήτων κτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή του νομού Ξάνθης, οι τρόποι
   διαχείρισης των αποβλήτων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα απόβλητα
   αυτά.

  • The subject of this thesis is the addressing of one of the most significant problems in modern society, which is the management of the increasingly larger production of livestock waste from units. In recent years, efforts have been made to prevent production and reduce these wastes. Proper waste management will contribute to the reduction of significant dermatological problems, environmental protection, and energy conservation. A priority of European energy policy is the production of biogas, which is an economic source of renewable energy (CO2). The significant pollution and energy load make livestock waste a crucial study subject.The expansion of the livestock sector has led to the production of a large quantity of waste, managed through biological processes involving aerobic and anaerobic digestion. Biogas is the product of anaerobic digestion and has significant benefits for society, both environmentally and economically. Therefore, the purpose of this work is to present the environmental problems created by waste and to study the process of biogas production through anaerobic digestion of animal manure and a range of organic wastes. Additionally, the study presents the installation of waste management for a livestock unit in the Xanthi region, the waste management methods, and the electricity production from these wastes.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.