Ψηφιακή παρουσία των οινοποιείων και όψεις της οινοτουριστικής εμπειρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: H περίπτωση της Κεντρικής Ελλάδας

Digital presence of wineries and aspects of the wine tourism experience on social media: The case of Central Greece" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΑΠΕΡΔΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Δρ. Αλεμπάκη, Μαρία
 8. Δρ. Αλεμπάκη, Μαρία | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 9. αναπτυσσόμενος οινοτουριστικός προορισμός, οινοποιεία, ψηφιακή οινοτουριστική εμπειρία, διαδικτυακές στρατηγικές επικοινωνίας
 10. ΔΤΕΔΕ - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 6
 12. 3
 13. 186
  • Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας Διπλωματικής είναι η διερεύνηση της ψηφιακής παρουσίας των οινοποιείων ενός αναπτυσσόμενου οινοτουριστικού προορισμού. Συγκεκριμένα, η Διπλωματική διερευνά τις διαδικτυακές στρατηγικές των οινοποιείων της Κεντρικής Ελλάδας. Η έρευνα εστιάζει στις ιστοσελίδων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) και την χρήση αυτών ως ψηφιακά εργαλεία αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων. Για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της Διπλωματικής επιλέχθηκε η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με πληθυσμό – στόχο τα επισκέψιμα οινοποιεία της Κεντρικής Ελλάδας. Για την ικανοποίηση των ερευνητικών αναγκών πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου βάση κωδικοποίησης θεωρητικών μοντέλων, όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε πρόσφατες έρευνες για οινοτουριστικές επιχειρήσεις ανεπτυγμένων προορισμών. Επιπρόσθετα, η συμμετοχική παρατήρηση βοήθησε στην βαθύτερη κατανόηση του υπό μελέτη πληθυσμού. Η ανάλυση περιεχομένου των ιστοσελίδων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) καταδεικνύει ότι οι διαδικτυακές στρατηγικές των οινοποιείων της Κεντρικής Ελλάδας χρίζουν βελτίωσης. Παρά την ικανοποιητική, σε γενικές γραμμές, ψηφιακή παρουσία των οινοποιείων στο διαδίκτυο, είναι εμφανής η έλλειψη στρατηγικού σχεδίου προώθησης της οινοτουριστικής δραστηριότητάς τους. Επιπλέον, παρατηρείται ότι ενώ οι προκλήσεις του περιβάλλοντος (πανδημία COVID- 19) έγιναν αντιληπτές από τα οινοποιεία δεν αξιοποιήθηκαν στο έπακρο τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Η παρούσα Διπλωματική ανέδειξε την αναγκαιότητα σχεδιασμού ενιαίου στρατηγικού σχεδίου προβολής του αναπτυσσόμενου οινοτουριστικού προορισμού της Κεντρικής Ελλάδας καθώς και την δημιουργία προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών – οινοποιείων προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μελλοντικές προκλήσεις.
  • The objective of this thesis is to investigate the digital presence of wineries in a growing wine tourism destination. Specifically, the Thesis explores the online strategies of wineries in Central Greece. The research focuses on websites and social media (Facebook) and their use as digital tools to address contemporary challenges. To achieve the objective of the Thesis, it was chosen to conduct qualitative research targeting the visitable wineries of Central Greece. In order to meet the research needs, a content analysis was carried out based on codification of theoretical models, as these were used in recent surveys for wine tourism enterprises of developed destinations. In addition, participatory observation helped a deeper understanding of the population under study. Content analysis of websites and social media (Facebook) shows that the online strategies of wineries in Central Greece need improvement. Despite the generally satisfactory digital presence of wineries on the internet, the lack of a strategic plan to promote their wine tourism activity is evident. In addition, it is observed that while the challenges of the environment (Covid-19 pandemic) were perceived by wineries, modern digital media were not fully utilized. This Thesis highlighted the necessity of designing a unified strategic plan for the promotion of the growing wine tourism destination of Central Greece as well as the creation of a theoretical training program concerning the development of digital knowledge and skills of members – wineries.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές