Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

The role of information systems in hotels (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΑ ΧΟΡΑΤΣΕΚ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. Νικόλαος Τριχάς
 8. Αθηνά Παπαγεωργίου | Νικόλαος Τριχάς | Δημήτριος Στεργίου
 9. Τουριστικός τομέας, νέες τεχνολογίες, πληροφοριακά συστήματα
 10. ΔΤΕ61 - Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων
 11. 1
 12. 5
 13. 55
 14. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες και σχήματα
  • Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που ασχολούνται με τις επικοινωνίες και τα πληροφοριακά συστήματα έχει υπερπληρώσει πλήθος επαγγελματικών κλάδων σε κοινωνική και οικονομική βαθμίδα. Ο τουριστικός τομέας θεωρείται ένας από τους κλάδους με σημαίνων όφελος.

   Σκοπός της συγκεκριμένης Διπλωματικής Διατριβής είναι η καταχώρηση της θέσης των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πως με το χειρισμό τους έχουν μεταβάλλει τον τουριστικό τομέα και τη φιλοξενία τόσο με τα αγαθά όσο και με τις υπηρεσίες. Καταρχάς, πραγματοποιείται μια θεωρητική προσέγγιση στον τουριστικό τομέα γενικά και στον ελληνικό χώρο και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με χειρισμό έξυπνης τεχνολογίας και τον συντονισμό συνδυαστικά με τη διοίκησή τους. Ακολούθως γίνεται αναφορά στην σημασία των νέων τεχνολογιών για την τουριστική ανέλιξη στην Ελλάδα, τη θέση κι επιπλέον την επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων στον τουριστικό τομέα. Απαιτείται αναγκαία η ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

   Η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί ερωτηματολόγιο που αφορά τους εκπροσώπους των ξενοδοχειακών μονάδων – επιχειρήσεων με το συνολικό δείγμα να ανέρχεται σε 93 ξενοδοχειακές μονάδες. Με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανακύπτουν καθορισμένα συμπεράσματα αναφορικά με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται στον τουριστικό τομέα. Η μελέτη αυτή παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές των ξενοδοχείων και τις προτιμήσεις των πελατών στην Ελλάδα. Παρά τους περιορισμούς στο μέγεθος του δείγματος λόγω της διανομής της έρευνας κατά τη διάρκεια της πολυσύχναστης καλοκαιρινής περιόδου, τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία των πελατοκεντρικών προσεγγίσεων, των εξατομικευμένων υπηρεσιών και των διαδικτυακών πλατφορμών για την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών. Συνιστάται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση της επίδρασης του χρόνου διεξαγωγής της έρευνας, τη διεξαγωγή διαχρονικών μελετών, τη σύγκριση των αντιλήψεων μεταξύ των περιοχών και τη διερεύνηση της επιρροής των αναδυόμενων τεχνολογιών στον ξενοδοχειακό κλάδο.

  • The utilization of new technologies dealing with communications and information systems has overfilled a number of professional sectors at social and economic level. The tourism industry is considered as one of the sectors with a significant benefit.
   The goal of the Diploma Dissertation is to record the purpose of information systems in hotel businesses as a result of how their handling has transformed the holiday industry with both goods and other services. First of all, a theoretical approach is carried out overall in the holiday industry and into the Greek area as well as into hotel enterprises using smart technology and their coordination combined with management. Next, reference is made to the high - priority of new technologies regarding the development of the holiday industry in Greece, the position and the progress of information systems in the tourism sector. It is necessary to analyze the information systems of hotel businesses.

   This study uses a questionnaire concerning representatives of hotel units – businesses in a sample of 93 enterprises. By completing the questionnaire, specific conclusions are drawn regarding the existing information systems applied in the holiday industry. This study provides valuable insights into hotel business practices and customer preferences in Greece. Despite limitations in sample size due to survey distribution during the busy summer period, the findings highlight the importance of customer-centric approaches, personalized services, and online platforms in enhancing guest satisfaction. Further research is recommended to explore the impact of survey timing, conduct longitudinal studies, compare perceptions across regions, and investigate the influence of emerging technologies in the hotel industry.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές