Η προώθηση μέσω των social media και η άνοδος του Airbnb.

Social media promotion and the rise of Airbnb. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΠΕΤΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. Χρήστου Ευάγγελος | Μαρινάκος Κωνσταντίνος | Δημήτριος Στεργίου
 9. Airbnb | e-marketing | Mέσα κοινωνικής δικτύωσης | Μίγμα Marketing | ξενοδοχειακή βιομηχανία
 10. ΜΔΕ ΜΠΣ ΔΤΕ
 11. 2
 12. 75
 13. Πίνακες διαγράμματα
  • Αυτή η εργασία πρόκειται να διερευνήσει τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν και λαμβάνουν αποφάσεις για αγορές. Συνέβαλε επίσης στην ενδυνάμωση των πελατών και ταυτόχρονα παρείχε στις επιχειρήσεις φιλοξενίας ελκυστικές ευκαιρίες μάρκετινγκ. Κατά συνέπεια, τα ξενοδοχεία αυξάνουν τους προϋπολογισμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ξοδεύουν λιγότερα χρήματα για το παραδοσιακό μάρκετινγκ.

    

   Ωστόσο, η εκμάθηση του μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνει περισσότερα από τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή τη χρήση πληρωμένων διαφημίσεων. Προκειμένου να κατανοηθεί πλήρως η ουσία του μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτή η εργασία χωρίζεται σε πέντε κύριες ενότητες. Το πρώτο μέρος επιδιώκει να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο της φιλοξενίας μαζί με την επίδραση της Airbnb στην αγορά καταλυμάτων. Το δεύτερο μέρος καλύπτει τις βασικές αρχές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και τις διαφορές που τις διακρίνει από τα παραδοσιακά μέσα. Το τρίτο μέρος αφορά το μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Συγκρίνει και αντιπαραβάλλει κορυφαίες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων στις οποίες πρέπει να είναι τα παρόντα ξενοδοχεία. Προσπαθεί επίσης να συμβουλεύσει τα ξενοδοχεία σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές μέσων κοινωνικής δικτύωσης μαζί με βασικά βήματα για τη χάραξη στρατηγικής. Το τέταρτο μέρος αναλύει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για πρωτογενή έρευνα μέσα από ερωτηματολόγια εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες της Νήσου Ρόδου. Τα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν με σκοπό να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση του e – marketing ανάλογα με το είδος της απασχόλησης των συμμετεχόντων, καθώς και πληροφορίες για τα οφέλη του σύγχρονου μίγματος μάρκετινγκ που μπορεί να διαφέρουν αναφορικά με την κατηγόρια στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο. Τέλος, στο πέμπτο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των εργαζομένων και διεξάγονται συμπεράσματα. Μετά την ανάγνωση αυτής της εργασίας, τόσο οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ όσο και οι ακαδημαϊκοί ελπίζουμε ότι θα κατανοήσουν καλύτερα ποια είναι η ουσία του σύγχρονου μείγματος μάρκετινγκ και πώς να το προσεγγίσουν

  • This paper is going to explore the impact of social media marketing on the hotel industry. Social media has changed the way people interact and make purchasing decisions. It also helped empower customers and at the same time provided hospitality businesses with attractive marketing opportunities. Consequently, hotels increase their social media budgets while spending less money on traditional marketing. However, learning social media marketing involves more than just creating an account or using paid ads. In order to fully understand the essence of social media marketing, this work is divided into five main sections. The first part seeks to assess the current situation in the hospitality industry along with Airbnb's impact on the accommodation market. The second part covers ...

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές