Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις ελληνικές επιχειρήσεις και στον χώρο των κατασκευών

Corporate social responsibility in the Greek companies and in the field of construction (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΑΣΙΑΚΟΣ | ΤΣΑΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ
 9. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 10. ΔΧΤ 60
 11. 4
 12. 66
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία έχει γίνει προσπάθεια ανάλυσης της εφαρμογής των βασικών αρχών της ΕΚΕ στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, έναν κλάδο ο οποίος διαδραματίζει  σημαντικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό αντίκτυπο στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.  Η εργασία επικεντρώθηκε σε δημοσιοποιημένα στοιχεία των εταιρών Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα έχουν αντληθεί από τις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2021.

                   Αναγνωρίζοντας τις βασικές συνιστώσες της ΕΚΕ και αναζητώντας την εφαρμογή τους στις εταιρίες Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, καταλήγουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι και οι δύο εταιρίες έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει πρακτικές οι οποίες συμβάλλουν στην υπεύθυνη λειτουργία όλων εκείνων των τομέων που αποτελούν τους σημαντικούς άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης. Αρχικά, δίνοντας έμφαση σε ενέργειες που καλύπτουν την περιβαλλοντική συνιστώσα της ΕΚΕ, αναγνωρίζεται ότι τόσο ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ όσο και ο Όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ έχουν εστιάσει σε δραστηριότητες που στοχεύον στον περιορισμό των αποβλήτων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους αλλά και την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Επίσης, είναι σαφές ότι και οι δύο εταιρίες εφαρμόζουν στοχευμένες πρακτικές αποσκοπώντας στην μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων. Αναφορικά με την εφαρμογή πρακτικών που καλύπτουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνιστώσες της ΕΚΕ, τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δεν σημαντικά, ώστε τα ευρήματα να μπορούν να γενικευτούν. Διαπιστώθηκε όμως, ότι τόσο ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ όσο και ο Όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ τείνουν να εφαρμόζουν νέες πρακτικές εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και ολοένα προσανατολίζονται σε ενέργειες που στοχεύουν στην μείωση των ανισοτήτων και διακρίσεων, υποστηρίζοντας και προστατεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει την εταιρία.

                   Η ΕΚΕ στις κατασκευαστικές εταιρίες είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αν και οι στρατηγικές ΕΚΕ δεν αποτελούν νομική απαίτηση για τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να αποτελούν πυλώνες λειτουργίας τους, σεβόμενες τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας που είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον.  

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές