Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις του στον ελληνικό τουρισμό. Η ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή βάσει των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (Sustainable Development Goal-SDG)»

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 8. κλιματική αλλαγή, ΟΗΕ, μέτρα, περιβαλλοντικά συστήματα, πιστοποίηση, εναλλακτικές δομές, τουρισμός
 9. Διοικηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 10. 1
 11. 19
 12. 48


  • Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα των επιπτώσεων της στον ελληνικό τουρισμό. Δίνεται έμφαση στην εξέταση της ενσωμάτωσης των μέτρων για την κλιματική αλλαγή βάσει των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (Sustainable Development Goal-SDG).  
   Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην εξέταση των απόψεων των εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού, στο νησί της Μυκόνου, ως προς το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις της στον ελληνικό τουρισμό και την ενσωμάτωση των 17 μέτρων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η μεθοδολογία έρευνας είναι η ποσοτική με τη χρήση ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Συλλέχθηκαν 60 έγκυρα ερωτηματολόγια ενώ για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό εργαλείο SPSS 23.
   Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας αλλά ιδιαίτερα τον ελληνικό τουρισμό και τις προτιμήσεις των τουριστών να επιλέξουν ένα κατάλυμα στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι των τουριστικών καταλυμάτων έχουν επίγνωση των μεγάλων και πολύπλευρων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό και θεωρούν πολύ σημαντική την περιβαλλοντική πιστοποίησή τους, την υιοθέτηση εναλλακτικών δομών/δραστηριοτήτων και την εφαρμογή των 17 μέτρων για την άμεση αντιμετώπισή της.
   Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι αναγκαία η ενσωμάτωση και η υιοθέτηση των 17 μέτρων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ από όλα τα τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία στην Ελλάδα για την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του τουριστικού τομέα.  


  • 2 / 1
   The purpose of this study is to investigate the phenomenon of climate change and in particular its effects on Greek tourism. Emphasis is placed on considering the integration of climate change measures based on the United Nation’s Sustainable Development Goal (SDG).
   This research aims to examine the views of workers in the tourism sector, on the island of Mykonos, regarding the phenomenon of climate change, its effects on Greek tourism and the integration of the UN's 17 measures of sustainable development. The research methodology is quantitative with the use of a standardized questionnaire. 60 valid questionnaires were collected while the statistical tool SPSS 23 was used to analyze the results.
   The findings reveal that climate change affects many areas of our daily life but especially Greek tourism and the preferences of tourists to choose an accommodation in Greece. Tourist accommodation workers are aware of the large and multifaceted effects of climate change on tourism and consider their environmental certification, the adoption of alternative structures/activities and the implementation of the 17 measures to deal with it very important.
   In order to prevent and deal with climate change, it is necessary to integrate and adopt the UN's 17 measures of sustainable development by all tourist accommodations and hotels in Greece for the sustainable development and protection of the tourism sector.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές