«Αποδοχή της τεχνολογίας από τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα»

"Acceptance of technology by bank executives in Greece" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΙΟΣ
 9. Αποδοχή της Τεχνολογίας, Τράπεζες, Ελλάδα, Acceptance of Technology, Banks, Greece
 10. Τραπεζική
 11. 2
 12. 2
 13. 28
  • Οι συνεχείς εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας έχουν επηρεάσει σχεδόν κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία έχει επιφέρει και σημαντικές αλλαγές στον χώρο της τραπεζικής. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν από τα πρώτα που ανέπτυξαν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών τους αλλά και βελτίωσης του εσωτερικού τρόπου λειτουργίας τους. Ένα όμως από τα σημαντικά ζητήματα είναι το επίπεδο αποδοχής της τεχνολογίας από τα τραπεζικά στελέχη. Στη βιβλιογραφία υπάρχει εκτενής συζήτηση σχετικά με τα επίπεδα αποδοχής της τεχνολογίας αλλά και της σημαντικότητάς της για τα τραπεζικά ινστιτούτα. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες αφορούν τις αγορές του εξωτερικού. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τα επίπεδα αποδοχής της τεχνολογίας από τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα.
   Ειδικότερα η εργασία έχει τους εξής ερευνητικούς στόχους:
   -Να εξετάσει τις στάσεις και τη συμπεριφορά των τραπεζικών στελεχών στην Ελλάδα σχετικά με τη χρήση των τεχνολογικών συστημάτων της τράπεζάς τους.
   -Να διερευνήσει ποιοι είναι οι παράγοντες αποδοχής της τεχνολογίας από τα τραπεζικά στελέχη στην Ελλάδα.
   -Να εξετάσει αν οι στάσεις και απόψεις των τραπεζικών στελεχών σχετικά με την χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών του οργανισμού τους διαφοροποιούνται με βάση το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευση και τα έτη προϋπηρεσίας.

  • The aim of this project was to examine the degree of technology adoption of banks’ employees in Greece. For that purpose, questionnaires were distributed to a sample of 88 bank employees. The sample included employees from the country's four systemic banks, as well as from the Bank of Greece. The results firstly showed that overall bank executives in Greece have particularly positive attitudes regarding the use of technology. For that reason, the degree of acceptance by bank employees is also high. Similarly, the levels of satisfaction of bank executives with the use of technology are particularly high, while future intentions to use banking technology applications in the future are also positive. On the other hand, the only barrier reported to the use of banking technology applications is the attitude of top management. Top management of Greek banks have not adequately supported employees to use technology applications. The research also showed that demographic characteristics such as gender and age significantly influenced the opinions and attitudes of bank executives towards the use of technology. In contrast, the influence of position in the company and educational level was smaller. Furthermore, it was found that the satisfaction levels of bank executives from the use of technology are influenced by factors such as Perceived Usefulness for the employee, Ease of Use, Management Attitude and Perceived Risk. Finally, high levels of satisfaction from the use of technology lead to positive future usage intentions, an element that is particularly important for drawing up the future technology strategy of banks in Greece

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές