Η τεχνητή νοημοσύνη και το μάνατζμεντ στον τραπεζικό κλάδο

Artificial Intelligence and Management in Banking (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΛΩΡΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 52
 7. ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 9. Τεχνητή νοημοσύνη, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, μάνατζμεντ, τραπεζικός κλάδος
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΡΑ51
 11. 16
 12. ΠΙΝΑΚΕΣ
  • Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από χρηματοοικομικές/συμβουλευτικές εταιρείες που υποκαθιστούν τον ρόλο των παραδοσιακών τραπεζών και η συνεχής πτωτική τάση της κερδοφορίας οδηγεί τις τράπεζες σε καινοτόμες λύσεις ώστε να εξασφαλίσει την επιβίωσή της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αναδιάρθρωση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν προτεραιότητα με σκοπό την χάραξη νέας στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, του παρόντος και του μέλλοντος, υιοθετώντας μία διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος.

  • The growing competition from financial/consulting companies that are replacing the role of traditional banks and the continuous downward trend in profitability is driving banks to innovative solutions to ensure their survival in a constantly changing environment. The development of artificial intelligence and the restructuring of Human Resources Management are a priority in order to draw up a new strategy and deal with the problems, present and future, adopting an interdisciplinary approach to the subject.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές