Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και το κόστος λειτουργίας δομικών μηχανημάτων. Σύγκριση θεωρητικών τιμών με πραγματικά δεδομένα από περατωμένα έργα οδοποιίας.

Investigation of the parameters affecting the productivity and the operational cost of construction machinery. Comparison of theoretical values with real data from completed road works. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΜΠΕΣΚΟΥ, ΝΙΚΗ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 9. Παραγωγικότητα δομικών μηχανικών
 10. Αρχε΄ς Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων / ΔΧΤ50
 11. 2
 12. 9
 13. 5
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η στατιστική αξιολόγηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και το κόστος λειτουργίας των δομικών μηχανημάτων, μέσω της σύγκρισης υφιστάμενων υπολογιστικών μοντέλων με απολογιστικά δεδομένα από περατωμένα έργα πολιτικού μηχανικού. Η εκτίμηση της παραγωγικότητας δομικών μηχανημάτων αποτελεί μια κρίσιμη και πολυπαραμετρική διαδικασία για την εκτέλεση τεχνικών έργων μιας και καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, το χρόνο και το κόστος εκτέλεσης ενός έργου αλλά και εμπεριέχει την εκτίμηση της επίπτωσης πληθώρας φυσικών, τεχνικών και ανθρωπογενών παραμέτρων οι οποίες έχουν καθοριστεί με τεχνικές και στατιστικές μεθόδους. Κατά συνέπεια, ο υπολογισμός της παραγωγικότητας και του κόστους λειτουργίας δομικών μηχανημάτων όπως μπορεί να εκτιμηθεί από τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα εκτίμησης μπορεί να παρουσιάζει ένα εύρος τιμών με σημαντική απόκλιση μεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης τιμής εκτίμησης. Η υλοποίηση της εργασίας προσδοκά στην καλύτερη κατανόηση της επίπτωσης της εκτίμησης των επιμέρους παραμέτρων αλλά και των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με αυτές, ώστε μέσω της κατάλληλης ανάλυσης ευαισθησίας να καταστεί εφικτή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων με σκοπό την αποδοτικότερη εκτέλεση τεχνικών έργων. Στη παρούσα εργασία γίνεται σύγκριση θεωρητικών και πραγματικών (απολογιστικών) τιμών που σχετίζονται με την παραγωγικότητα δομικών μηχανημάτων που αποσκοπεί σε μια συνολική εκτίμηση της επιρροής των επιμέρους παραμέτρων στον προσδιορισμό της παραγωγικότητάς τους.
  • The purpose of this study is to investigate and statistically evaluate the parameters that affect the productivity and operating costs of construction machinery, through the comparison of existing computational models with accounting data from completed civil engineering projects. The assessment of the productivity of construction machinery is a critical and multiparametric process for the execution of technical projects since it determines, to a large extent, the time and cost of executing a project but also includes the assessment of the impact of a multitude of physical, technical and anthropogenic parameters which have been determined by technical and statistical methods. Consequently, the calculation of construction machinery productivity and operating costs as can be estimated from the estimation models used can have a range of values with a significant deviation between the upper and lower estimation value. The implementation of the study expects a better understanding of the impact of the estimation of the individual parameters as well as the uncertainties related to them, so that through the appropriate sensitivity analysis it becomes possible to draw useful conclusions with the aim of more efficient execution of technical projects. In the present paper, a comparison of theoretical and actual (accounting) values related to the productivity of construction machinery is made, which aims at an overall assessment of the influence of the individual parameters in determining their productivity.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές