Η επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ικανοποίηση των πελατών

The impact of digital transformation on customer satisfaction (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 8. Ψηφιακός μετασχηματισμός, Ψηφιακή τραπεζική, Ικανοποίηση πελατών, Πανδημία COVID-19
 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 10. 1
 11. 64
 12. Mέσα Τραπεζικής Εργασίας/Χαλικιάς Ιωάννης
  • Ο τραπεζικός τομέας είναι ένας κλάδος ο οποίος εξελίσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Αυτή η εξέλιξη έχει επιταχυνθεί από την πανδημία COVID-19 με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το ίδιο το ελληνικό κράτος ήρθε αντιμέτωπο με την συγκεκριμένη συνθήκη (COVID-19) και προσαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό, συμπαρασύροντας ιδιώτες και επιχειρήσεις με χρήση του GOV.GR σε πλήθος συναλλαγών των πολιτών με το κράτος  .   

   Η ανάγκη για την παρούσα μελέτη προκύπτει από την σημασία της ποιότητας των νέων ψηφιακών υπηρεσιών των πελατών των τραπεζών, εν προκειμένω.  Με τον όρο ικανοποίηση του πελάτη εννοούμε τα συναισθήματα ευχαρίστησης ή δυσαρέσκειας από την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και τα προϊόντα της τράπεζας.  Είναι όμως η ποιότητα που λαμβάνουν και η προσδοκώμενη; Πόση προσπάθεια χρειάζεται να καταβάλει κάποιος για να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή τραπεζική; Είναι το σύστημα αξιόπιστο και ασφαλές;  

   Η έρευνα διεξήχθη με την χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα εκατό ατόμων από φιλικό και συγγενικό περιβάλλον πελατών τραπεζών. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο προσπαθεί να αναδείξει το προφίλ των πελατών χρηστών ηλεκτρονικής τραπεζικής, την συχνότητα χρήσης τους καθώς και την αντίληψη που έχουν για τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων υπηρεσιών που καθορίζουν την ποιότητα την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών σε αυτές. 

  • The banking sector is an industry which is developing continuously in recent years. This development has been accelerated since the pandemic COVID-19 with the digital transformation.  Even the Greek state had to confront this particular condition and has been adapted to a substantial degree, drifting individuals and firms. 

   The need for the present study arises from the importance of quality of the new digital services and customer satisfaction within the banking system.  By customer satisfaction, we mean the feeling of satisfaction or disatisfaction resulted from services and products, provided by the banks.  Is, however, the quality they receive the expected one?  What attempt is needed in order to understand and use digital banking?  Is the system trustworthy and secure? 

   The research has been conducted by using as a tool, questionnaire on a sample of one hundred individuals, mainly from the friendly environment which are also customers of several banks.  The questionnaire is trying to reveal the profile of customers who are users of digital banking, the usage frequency and the conception of the characteristics of specific services that determine quality, satisfaction and devotion of customers to them. 

    

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές