Η διδασκαλία των χημικών μεταβολών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

The teaching of chemical changes in Secondary Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 4. 20 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Κολιαδήμα Αθανασία
 8. Κολιαδήμα Αθανασία, Καπόλος Ιωάννης
 9. Χημικές Μεταβολές, Χημικές Αντιδράσεις, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Διδακτική Παρέμβαση, Σχέδιο Διδασκαλίας, Φύλλα Εργασίας
 10. Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε μοριακό επίπεδο - ΚΦΕ52
 11. 1
 12. 13
 13. 11
 14. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, διαγράμματα, σχήματα
  • Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να καταγράψει τη θεωρία, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, τις γνώσεις και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας που συνδέονται με τις χημικές μεταβολές όπως διδάσκονται στους/στις μαθητές/μαθήτριες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η προσέγγιση εστιάζει στα σχολικά εγχειρίδια Χημείας που χρησιμοποιούνται στην Α΄ και Β΄ Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

   Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής προσδιορίζεται το τι είναι οι χημικές μεταβολές, πώς μια χημική μεταβολή μπορεί να γίνει αντιληπτή κατά την εξέλιξή της, σε ποια είδη χημικών αντιδράσεων παρατηρούνται αξιοσημείωτες χημικές μεταβολές και παρατίθενται οι τύποι των χημικών μεταβολών με τους οποίους οι μαθητές/μαθήτριες αντιλαμβάνονται μία χημική αντίδραση βιωματικά και αισθητηριακά. Εξετάζονται επίσης οι τρόποι με τους οποίους η διδασκαλία των χημικών μεταβολών συμβάλλει στην ευρύτερη κατανόηση του περιεχομένου της Χημείας, η φιλοσοφία σχεδιασμού της ένταξης των χημικών μεταβολών στα Α.Π.Σ. της Χημείας και οι απαραίτητες δραστηριότητες και παρεμβάσεις από τους/τις εκπαιδευτικούς.

   Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας καταγράφονται, ταξινομούνται και παρουσιάζονται όλα εκείνα τα χωρία θεωρίας, εργαστηριακών πειραμάτων και διαθεματικών γνώσεων που συμπεριλαμβάνουν κάθε είδος χημικών μεταβολών στα τρέχοντα σχολικά εγχειρίδια Χημείας που διδάσκονται στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στατιστικοί πίνακες, διαγράμματα και συμπεράσματα που εξήχθησαν από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

   Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιαστεί ένα πλήρες σχέδιο διδακτικής παρέμβασης των χημικών μεταβολών που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Β΄ Λυκείου. Τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης αξιολογήθηκαν και συνοδεύονται με συμπεράσματα που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων σε ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους/στις μαθητές/μαθήτριες που συμμετείχαν στη διδακτική παρέμβαση.

  • The purpose of this paper is to document all theory, educational methodology, knowledge and teaching results related to chemical changes as taught to students of Secondary Education. This approach is focused on the Chemistry textbooks that are currently used in the 1st and 2nd forms of Upper Secondary Education (Lykeion).

   In the first chapter of this paper, it is determined what chemical changes are, how a chemical change can be perceived during its evolution, in which types of chemical reactions noticeable chemical changes are observed and the types of chemical changes the students perceive a chemical reaction experientially and sensorially. The ways in which the teaching of chemical changes and how this contributes to a broader understanding of the content of Chemistry, the design philosophy of the inclusion of chemical changes in Chemistry Curriculum, and the necessary activities and interventions by teachers are also examined.

   In the second chapter of the paper, all citations of theory, laboratory experiments and interdisciplinary knowledge that include every kind of chemical changes in the current textbooks of Chemistry taught in the 1st and 2nd forms of Upper Secondary Education are recorded, classified and presented. Consequently, statistical tables, diagrams and conclusions extracted from the processing of these data are presented.

   In the third chapter of the paper, a complete teaching intervention plan of chemical changes addressed to students of the 2nd form of Upper Secondary Education will be presented. The results of the teaching intervention were evaluated and are accompanied by conclusions obtained from the statistical processing of the responses to a questionnaire given to the students who participated in the teaching intervention.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές