Τηλεδιαχείριση σε έργα ηλεκτροφωτισμού οδικών αρτηριών, με εφαρμογή της τεχνολογίας LED

Remote control in street lighting projects, applying LED technology (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΟΘΟΣ ΚΟΤΑΡΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. Πανάς, Αντώνιος
 8. Πανάς, Αντώνιος | Κουλουριώτης, Δημήτριος
 9. Τηλεδιαχείριση | Τεχνολογία LED | Οδοφωτισμός | Έξυπνα Συστήματα
 10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία / ΔΧΤΔΕ
 11. 6
 12. 86
  • Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η λειτουργία της τεχνολογίας LED στον οδοφωτισμό συγκριτικά με παλαιότερες τεχνολογίες και ερευνώνται οι δυνατότητες και προοπτικές που παρουσιάζει σε εφαρμογές τηλεδιαχείρισης και ευφυών συστημάτων ελέγχου.

   Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τα μεγέθη της φωτομετρίας και ειδικά σε έννοιες που σχετίζονται με τον οδοφωτισμό. Αναλύονται οι κυριότερες φωτεινές πηγές που χρησιμοποιούνται, από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως και τους λαμπτήρες εκκένωσης, μέχρι τις σύγχρονες τεχνολογίες με φωτιστικά LED και γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των βασικών διατάξεων φωτιστικών που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

   Στη συνέχεια γίνεται μια πιο αναλυτική παρουσίαση της τεχνολογίας LED και των ημιαγωγών, αναλύεται η επίδραση της θερμοκρασίας στα χαρακτηριστικά τους, η δυνατότητα dimming και η αξιοποίησή τους στον οδοφωτισμό. Έπειτα από τη θεωρητική ανάλυση των LED, γίνεται μια κριτική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση, τα πλεονεκτήματα και τις προβληματικές που παρουσιάζει η εφαρμογή τους. Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν αφορούν διαφορετικές πτυχές της χρήσης τους, όπως η κατανάλωση ενέργειας και η οικονομική απόδοση, το οικολογικό αποτύπωμα, η ασφάλεια και η ποιότητα φωτισμού, οι δυνατότητες ελέγχου και τηλεδιαχείρισης, καθώς και η αισθητική σκοπιά της χρήσης τους. Σε αυτήν την επισκόπηση επιβεβαιώθηκαν τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η τεχνολογία αυτή, αλλά αναδείχθηκαν και ζητήματα που πρέπει μελλοντικά να ερευνηθούν.

   Ακολούθως, αναλύεται η έννοια και οι βασικές μέθοδοι τηλεδιαχείρισης στον οδοφωτισμό και αναφέρονται τα κύρια μέσα που παρέχουν δεδομένα από το δρόμο, ειδικά τα μέσα παρακολούθησης της κυκλοφορίας και των μετεωρολογικών συνθηκών.

   Στο τελευταίο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται η έννοια του ευφυούς συστήματος φωτισμού και διαχείρισης της κυκλοφορίας, οι εφαρμογές και τα πλεονεκτήματά του, καθώς και οι μέθοδοι της Μηχανικής Εκμάθησης και των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτυών που αξιοποιούνται σε αυτό. Στο τέλος προσεγγίζεται το μοντέλο και η μεθοδολογία λειτουργίας ενός συστήματος ρύθμισης του οδοφωτισμού με βάση τον κυκλοφοριακό φόρτο.

  • In this work, the function of LED technology in street lighting is examined compared to older technologies and the possibilities and perspectives it presents in applications of remote management and intelligent control systems.

   At the beginning of the paper, an introduction is made to the basic concepts and quantities of photometry and especially to concepts related to street lighting. The main light sources used are analyzed, starting from traditional incandescent and discharge lamps to modern LED lighting technologies and a brief overview of the main lighting arrangements used to date is given.

   Then, there is a more detailed presentation of LED technology and semiconductors, the effect of temperature on their characteristics, the dimming option and their use in street lighting is analyzed. After the theoretical analysis of LEDs, a critical overview of the international bibliography is made regarding the use, advantages and problems presented by their application. The criteria chosen concern different aspects of their utilization, such as energy consumption and economic performance, ecological footprint, safety and lighting quality, control and remote management capabilities, as well as the aesthetic point of view of their use. This review confirmed the advantages of this technology, but also highlighted issues that need to be investigated in the future.

   Next, the concept and basic methods of remote management in street lighting are analyzed and the main means that provide data from the road are mentioned, especially the means of monitoring traffic and meteorological conditions.

   In the last part of the work, the concept of intelligent lighting and traffic management system is developed, its applications and advantages, as well as the methods of Machine Learning and Artificial Neural Networks that are developed. In the end we approach the model and operation methodology of a traffic-based automated street lighting regulation system.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.