Βιολογικές και Ψυχολογικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό του νυχτερινού φωτισμού, στο αστικό περιβάλλον, σε περιπτώσεις υπερβολικού φωτισμού. Ο ρόλος του παράσιτου φωτισμού σε προσόψεις κτιρίων έναντι Δημοτικών Γηπέδων.

Biological & Psychological effects on the human organism of night lighting, in the urban environment, in cases of excessive lighting. The role of stray lighting on building facades across Municipal Stadium. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΓΚΙΡΙΔΗ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 163
 7. Νταραρά, Ευαγγελία
 8. Νταραρά, Ευαγγελία | Δούλος, Λάμπρος
 9. Φωτισμός υπαίθριων χώρων | Φωτισμός γηπέδων γειτονιάς | Φωτορύπανση | Φωτισμός και υγεία | Φωτισμός και ανθρώπινη ψυχολογία
 10. Σχεδιασμός Φωτισμού / ΣΦΠΔΕ
 11. 6
 12. 22
 13. 70
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Φωτογραφίες
 15. Φωτορρύπανση στις Σύγχρονες Πόλεις / Τριανταφυλλίδου, Φ.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία, εστιάζει στην ανίχνευση του βαθμού επιρροής των κατοίκων, τόσο σε βιολογικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο από τον υπερβολικό τεχνητό φωτισμό που παρατηρείται σε εξωτερικούς χώρους και ειδικότερα στα ανοικτού τύπου γήπεδα γειτονιάς, στα οποία δεν παρευρίσκονται θεατές.

   Αρχικά, έχουμε προβεί στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο ανθρώπινος οργανισμός αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του φωτός σε έναν χώρο (κατά κύριο λόγο εξωτερικό χώρο), αλλά και των χαρακτηριστικών του όπως η ένταση και το φάσμα. Επιπλέον, αναλύεται το φαινόμενο της φωτορύπανσης, τα αίτια δημιουργίας του, αλλά και οι επιπτώσεις που έχει, όχι μόνο στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά στα ζώα και γενικότερα στο περιβάλλον.

   Στο πρακτικό μέρος της διπλωματικής γίνεται λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την σύνταξη και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους κατοίκους πέριξ των δύο υπό εξέταση γηπέδων γειτονιάς, καθώς και του ερωτηματολογίου που δόθηκε στους μόνιμους κατοίκους του ενός γηπέδου. Στη συνέχεια, γίνεται καταγραφή των μετρήσεων της εντάσεως φωτισμού, που ελήφθησαν στις δύο πλευρές των δρόμων που χωρίζουν τα γήπεδα από τις πολυκατοικίες. Τέλος, με βάση τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, την καταγραφή των μετρήσεων και με τη βοήθεια γραφημάτων, γίνεται εξαγωγή των συμπερασμάτων μας.

   Τα εν λόγω συμπεράσματα, θα βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους Δήμους και το Υπουργείο Αθλητισμού & Πολιτισμού, προκειμένου να αναπτύξουν κατάλληλους κανονισμούς, είτε να γίνει σωστή εφαρμογή των υπαρχόντων, για την ένταση και το είδος φωτισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα ανοικτά γήπεδα γειτονιάς (όχι μόνο του Δήμου Αθηναίων, αλλά, όλων των δήμων της επικράτειας) διασφαλίζοντας έτσι ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους Έλληνες πολίτες.

   Συμπερασματικά, γίνεται προσπάθεια πραγματοποίησης μίας ανθρωποκεντρικής μελέτης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εναρκτήρια μελέτη, ώστε στο μέλλον, να προστεθούν έρευνες σε περισσότερους αθλητικούς χώρους, με στόχο τη συλλογή ικανού αριθμού χρηστών, οι οποίοι θα μπορούν να υποστηρίξουν μία ακόμα πιο ποιοτική έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και του φωτισμού αυτών, όπως επίσης, και του βαθμού επιρροής τους στο βιοτικό και ψυχολογικό επίπεδο των κατοίκων που έχουν άμεση επαφή με αυτά.

  • This thesis focuses on the detection of the degree of influence of the residents, both biologically and psychologically, from the excessive artificial lighting observed in outdoor spaces and in particular open-type neighborhood fields which are not attended by spectators.

   First, we have analyzed the way in which the human body perceives the existence of light in spaces (which are mainly outdoor), but also how it perceives the characteristics of light like volume and spectrum. In addition, the phenomenon of light pollution is analyzed, the causes of its creation, but also the effects it has, not only on the human body, but also on animals and on the environment.

   The practical part of the dissertation provides a detailed description of the methodology followed for the drafting and processing the results of the questionnaires given to the residents around the two neighborhood fields under consideration, as well as the questionnaire given to the permanent residents of one field. Then, the light intensity measurements, taken on both sides of the roads that separate the courts from the apartment buildings, are recorded. Finally, based on the answers to the questionnaires, the recording of the measurements and with the help of graphs, our conclusions are drawn.

   The conclusions will help the involved Municipalities and the Ministry of Sports & Culture, in order to develop appropriate regulations, or to properly apply the existing ones, for the intensity and type of lighting that should be used in the open neighborhood courts (not only Municipality of Athens, but of all the municipalities of the territory) thus ensuring a higher standard of living for Greek citizens.

   In conclusion, an attempt is made to carry out a human-centered study, which will be used as an initial study, so that in the future, researches can be added to more sports venues, with the aim of collecting a sufficient number of users, who will be able to support an even more qualitative research and evaluation of the existing sports facilities and their lighting, as well as their degree of influence on the living and psychological level of the residents who have direct contact with them.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές