Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LISTED COMPANIES THE CASE OF THE FOOD INDUSTRY (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΟΚΟΥΤΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 19 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 19
 7. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 8. COVID, ΕΠΙΔΡΑΣΗ ,ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 10. 10
 11. 2023
 12. COVID-19, ΚΛΑΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 13. 100
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση της απόδοσης των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων με τη μέθοδο των Αριθμοδεικτών. Σκοπός είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για την επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στα οικονομικά τους στοιχεία και τις επιδόσεις τους.

   Αρχικά παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετική με τις επιπτώσεις της πανδημίας γενικότερα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις εταιρείες του κλάδου των τροφίμων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και γίνεται μια ιστορική αναδρομή σε κάθε μία από αυτές βάσει των σημαντικότερων γεγονότων από την ίδρυσή τους. Κατόπιν παρουσιάζονται οι μέθοδοι χρηματοοικονομικής ανάλυσης γενικά και γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στη μέθοδο των Αριθμοδεικτών που θα χρησιμοποιηθεί. Ακολουθεί η περιγραφή των Αριθμοδεικτών που επελέγησαν και χρησιμοποιήθηκαν.

   Στη συνέχεια παρατίθενται τα αριθμητικά αποτελέσματα και τα σχετικά διαγράμματα με τον σχετικό σχολιασμό για να ολοκληρωθεί η εργασία με τα συμπεράσματα.

   Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο κλάδος των τροφίμων, σε ότι αφορά τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από την κρίση που προέκυψε λόγω της πανδημίας. Αντίθετα, συνεχίστηκαν κανονικά τόσο η δραστηριότητα όσο και οι επενδύσεις, ενώ διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν στην απόδοση των εταιρειών οφειλώταν σε άλλους παράγοντες.

  • The paper analyses the performance of the companies of the food sector that are listed on the Athens Stock Exchange, using economic ratios method. Its’ purpose is to draw conclusions about the effect that the Covid-19 pandemic had on their financial data and their overall performance.

   First, a literature review related to the effects of the pandemic in general is presented. Next, the companies of the food sector listed on the Athens Stock Exchange are presented and a historical review is made for each of them based on the most important events since their establishment. Then, there is a general presentation of the financial analysis methods and a more extensive reference is made to the economic ratios method that will be used. What follows is a description of the economic ratios that were selected and used.

   Numerical results and related diagrams are then listed with the relevant commentary and the paper is completed with the conclusions.

   The results show that the food industry, as far as listed companies are concerned, was not substantially affected by the crisis that arose due to the pandemic. On the contrary, both activity and investment continued normally, while fluctuations observed in the performance of companies were due to other factors.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές