Η Κινηματογραφική Αφίσα στη δεκαετία του 80’

The Movie Poster in the 80s (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ
 3. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 4. 30 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. ΚΟΛΑΞΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ | ΚΟΛΑΞΙΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Κινηματογραφική Αφίσα, 1980, Οπτική ανάλυση, Hollywood, Σημειολογική Ανάλυση, Επανασχεδιασμός
 10. ΓΤΠΔΕ - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 5
 12. 44
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την αισθητική και το ρόλο των κινηματογραφικών αφισών στη δεκαετία του 1980, εστιάζοντας σε τρεις κύριες ενότητες: Στην ενότητα της βιβλιογραφικής έρευνας, της ανάλυσης και τέλος στην ενότητα των σχεδιαστικών προτάσεων.

   Στο πρώτο μέρος της βιβλιογραφικής έρευνας, παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των αφισών, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής τους πορείας, των διαφόρων τύπων και των εξελίξεων στον σχεδιασμό. Επιπλέον, η εξέταση των κινηματογραφικών αφισών εξετάζει συγκεκριμένα τα είδη, τα στυλ, και τον κοινωνικοπολιτισμικό αντίκτυπο των αφισών, επιπροσθέτως, δίνεται έμφαση στην αισθητική και τις οπτικές τάσεις των κινηματογραφικών αφισών στη δεκαετία του 1980, περιλαμβάνοντας στρατηγικές μάρκετινγκ, τεχνολογικές εξελίξεις, πολιτιστικές επιρροές και διεθνείς προοπτικές της εποχής.

   Η ενότητα της ανάλυσης περιλαμβάνει λεπτομερή οπτική και σημειωτική ανάλυση πέντε αντιπροσωπευτικών ταινιών του Hollywood από τη δεκαετία του 1980. Η προσέγγιση αυτή επιλέγεται λόγω του μεγάλου εύρους των κινηματογραφικών ειδών που υπήρξαν εκείνη την εποχή. Με την αποκλειστική ανάλυση ταινιών από τη βιομηχανία του Hollywood, το τμήμα αυτό αποσκοπεί στην παροχή μιας ολοκληρωμένης κατανόησης των οπτικών και σχεδιαστικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στις κινηματογραφικές αφίσες καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Οι επιλεγμένες ταινίες καλύπτουν διάφορα είδη, επιτρέποντας μια ποικίλη και ολοκληρωμένη εξέταση της αισθητικής των αφισών της εποχής. Μέσω αυτής της ανάλυσης, θα γίνουν κριτικές αξιολογήσεις σχετικά με τις οπτικές τάσεις, τους συμβολισμούς, την τυπογραφία, τους χρωματικούς συνδυασμούς και τις αφηγηματικές αναπαραστάσεις στις κινηματογραφικές αφίσες, αποκαλύπτοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις καλλιτεχνικές επιλογές που διαμόρφωσαν την οπτική γλώσσα των κινηματογραφικών αφισών κατά τη δεκαετία του 1980.

   Η ενότητα με το δημιουργικό μέρος ολοκληρώνει τη διπλωματική εργασία προτείνοντας τον επανασχεδιασμό των κινηματογραφικών αφισών της δεκαετίας του 1980 χωρίς να χάνεται η αρχική αισθητική και η επικοινωνιακή τους επίδραση. Αυτή η πρακτική προσέγγιση εξετάζει την επίδραση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και των πολιτισμικών επιρροών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των κινηματογραφικών αφισών.

   Συνολικά, η παρούσα διπλωματική εργασία παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση της σημαντικής συμβολής των κινηματογραφικών αφισών κατά τη δεκαετία του 1980, αναδεικνύοντας τις οπτικές τάσεις, τις στρατηγικές μάρκετινγκ και τις πολιτιστικές επιρροές που διαμόρφωσαν το σχεδιασμό αυτών των αφισών. Η δημιουργική  συνιστώσα προσφέρει μια επανεκτίμηση των κινηματογραφικών αφισών της δεκαετίας του 1980, ενσωματώνοντας τα σημερινά πρότυπα και την αισθητική.

  • This thesis explores the role of film posters in the 1980s, focusing on three main sections: The literature research section, the analysis section and finally the creative section.

   In the first part of the literature survey, a comprehensive overview of posters is presented, including their historical course, the different types and developments in design. In addition, the examination of film posters specifically examines the genres, styles, and socio-cultural impact of poster. Additionally, emphasis is placed on the aesthetics and visual trends of film posters in the 1980s, including marketing strategies, technological developments, cultural influences, and international perspectives of the time.

   The analysis section includes detailed visual and semiotic analysis of five representative Hollywood films from the 1980s. This approach is chosen because of the wide range of cinematic genres that existed at the time. By exclusively analyzing films from the Hollywood industry, this section aims to provide a comprehensive understanding of the visual and design elements used in movie posters throughout the 1980s. The selected films cover a variety of genres, allowing for a diverse and comprehensive examination of the aesthetics of posters of the era. Through this analysis, critical evaluations will be made of visual trends, symbolism, typography, color combinations, and narrative representations in movie posters, revealing the unique characteristics and artistic choices that shaped the visual language of movie posters during the 1980s.

   The creative section concludes the thesis by proposing a redesign of 1980s cinema posters without losing the original aesthetic. This practical approach examines the influence of contemporary technological developments and cultural influences on the design and development of film posters.

   Overall, this thesis provides a comprehensive understanding of the significant contribution of film posters during the 1980s, highlighting the visual trends, marketing strategies and cultural influences that shaped the design of these posters. The creative component offers a reassessment of 1980s movie posters, incorporating today's standards and aesthetics.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές