Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για βελτίωση της υπολογι-στικής σκέψης μαθητών

Design and development of an application to improve students' computational thinking (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΥΤΑ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Λαζαρίνης Φώτης
 8. Βερύκιος Βασίλειος | Παλιόκας Ιωάννης | Κοζανίδης Ελευθέριος
 9. Υπολογιστική Σκέψη, Αλγοριθμική Σκέψη, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Προγραμματισμός, Python, Pygame
 10. Πληροφορικά Συστήματα-Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 11. 2
 12. 74
  • Στην ψηφιακή κοινωνία οι δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης αποτελούν σημαντικό εφόδιο για τον σύγχρονο άνθρωπο και η ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων στους μαθητές αποτελεί πλέον μία επιβεβλημένη αναγκαιότητα. Η ενσωμάτωση προσεγγίσεων της ΥΣ στην εκπαίδευση προετοιμάζει τα παιδιά για μέλλον, εκπαιδεύοντάς τα στην κατανόηση, στη δημιουργία και στην αλληλεπίδραση με την τεχνολογία. Αναπτύσσει τη λογική σκέψη και ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Ένα από τα κύρια εργαλεία ανάπτυξης της ΥΣ είναι η εκμάθηση του προγραμματισμού.

   Η διπλωματική αυτή αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διαδραστικής εφαρμογής που θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην υπολογιστική σκέψη (computational thinking), διδάσκοντας τους βασικές προγραμματιστικές έννοιες.

   Η εφαρμογή έχει ως πρωταγωνιστή ένα ρομπότ, το οποίο πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδρομές και να φτάσει στο σημείο τερματισμού. Σε κάθε οθόνη, ανάλογα με την προγραμματιστική έννοια που παρουσιάζει υπάρχουν συγκεκριμένες εντολές και καθορισμένη διαδρομή. Ο μαθητής καλείται να χρησιμοποιήσει σωστά τις εντολές για να οδηγήσει το ρομπότ στο σημείο τερματισμού. Το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε από μαθητές γυμνασίου και στη συνέχεια αξιολογήθηκε από αυτούς καθώς και από τους εκπαιδευτικούς και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

   Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με την γλώσσα προγραμματισμού Python, στο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης του Microsoft Visual Studiο, χρησιμοποιώντας το πακέτο Pygame.

  • In today's digital society, CT skills have become a crucial asset for individuals, equipping them with the necessary abilities to navigate the modern world. The enhancement of these skills among students has now become an essential imperative. By integrating Computational Thinking approaches into education, we effectively prepare children for the challenges of the future, enabling them to comprehend, create, and interact with technology in meaningful ways. Moreover, this integration fosters the development of logical thinking and significantly boosts students' self-confidence. Among the primary tools utilized to cultivate CT skills, learning programming stands out as a pivotal component. By mastering programming concepts, students gain a solid foundation to enhance their computational skills.

   The objective of this dissertation is to design and implement an interactive application that will in strengthening their computational thinking abilities and acquiring fundamental programming concepts.

   The application features a robot, tasked with navigating through designated routes and reaching the endpoint. Each screen presents specific commands and pathways corresponding to different programming concepts. Students are challenged to utilize the commands effectively in order to guide the robot to its final destination. The software was used by high school students and then evaluated by them as well as by the teachers and the resulting conclusions are presented.

   The application was implemented with the Python programming language, in the integrated development environment of Microsoft Visual Studio, using the Pygame package.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές