Ανοικτά δεδομένα στον κατασκευαστικό κλάδο με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ)

Open data in the construction industry using Geographic Information Systems (GIS) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΚΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. ΠΑΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 9. Γεωπληροφορικά συστήματα πληροφοριών, GIS, γεωχωρικά δεδομένα, γεωβάσεις
 10. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων
 11. 9
 12. 15
  • Η αναζήτηση δεδομένων που φέρουν χωρική πληροφορία υπάρχει στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα όσον αφορά τον κλάδο του μηχανικού είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση και ο χαρακτηρισμός μίας περιοχής ως προς τη θέση και τη επιτρεπόμενη χρήση της. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι που πραγματεύονται γεωχωρικά δεδομένα είναι η διαδικασία της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Τα δεδομένα αυτά υπάρχουν σε διαφορετικές υπηρεσίες και συνήθως αποτελούν χαρτογραφικά υπόβαθρα τα οποία δεν βρίσκονται σε ψηφιοποιημένη μορφή ούτε είναι γεωαναφερμένα στο επίσημο προβολικό σύστημα αναφοράς της χώρας (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987). 

   Ο σκοπός αυτής της ΜΔΕ είναι να μελετήσει το πρόβλημα της έλλειψης μιας εύχρηστης βάσης γεωχωρικών δεδομένων σε κατάλληλη μορφή η οποία θα διευκολύνει τόσο τους επαγγελματίες όσο και τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες που καλούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα των δεδομένων αυτών που έχουν κατατεθεί σε αυτές. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα γίνει η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με ζητούμενο την συλλογή και επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων.

   Στην παρούσα ΜΔΕ θα χρησιμοποιηθούν εργαλειοθήκες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που θα διευκολύνουν κυρίως στην επεξεργασία των ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων (ψηφιοποίηση, γεωαναφορά, ομαδοποίηση κλπ). Επιπλέον, θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν δεδομένα που αφορούν δασική πληροφορία, αρχαιολογικοί χώροι, σχέδια πόλης, όρια οικισμών, διοικητική διαίρεση, προστατευόμενες περιοχές, υδρολογικά δεδομένα, διανομή φύλλων χαρτών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, οριοθετημένες χρήσεις γης. Επομένως, η παρούσα ΜΔΕ αποσκοπεί στη διερεύνηση αυτού του ζητήματος καθώς και στην πραγματοποίηση

  • Searching for data that carries spatial information exists in the daily life of all people, and especially in the field of engineering, it is necessary to document and characterize an area in terms of its location and permitted use. Another very important problem faced by all professional branches dealing with geospatial data is the process of collecting and processing data from different sources. These data exist in different services and are usually cartographic backgrounds which are not in digitized form nor are they georeferenced in the country's official projective reference system (Hellenic Geodetic Reference System 1987).

   The purpose of this study is to study the problem of the lack of an easy-to-use geospatial data base in an appropriate format that will facilitate both professionals and the corresponding public services that are called to check the validity of the data that has been deposited in them. In order to achieve this goal, Geographical Information Systems will be used to collect and process digital data.

   In this study toolkits of the Geographical Information Systems will be used which will mainly facilitate the processing of digital geospatial data (digitization, georeferencing, grouping, etc.). In addition, data related to forest information, archaeological sites, town plans, settlement boundaries, administrative division, protected areas, hydrological data, distribution of Army Geographical Service map sheets, delineated land uses will be collected and processed. Therefore, this study aims to investigate this issue as well as to carry out a case study for the collection and processing of geospatial data.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές