Σχέδιο ασφάλειας και υγείας: Πρόληψη, αποτύπωση και διαχείριση των κινδύνων κατά την καθαίρεση πλάκας σκυροδέματος σε σιλό

Health and safety plan: Prevention, identification and management of risks during concrete slab removal in silos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΟΥΛΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. Δημάκος, Κωνσταντίνος
 8. Λαγγούσης, Ανδρέας
 9. Κύριος του Έργου, Συντονιστής Ασφάλειας, Τεχνικός Ασφάλειας, Υπεύθυνος Ασφάλειας Αναδόχου, Υπεύθυνος Ασφάλειας Υπεργολάβου, Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Αναδόχου, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, Υπεύθυνος Πυρασφάλειας, Ομάδα πρώτων Βοηθειών, Μέσα Ατομικής Προστασίας, Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) / ΔΧΤΔΕ
 11. 3
 12. 11
 13. 0
  • Η εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας αφορά την καθαίρεση πλάκας σκυροδέματος σε σιλό κλίνκερ που βρίσκεται σε εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος.

   Με την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας θα γίνει καταγραφή εργασιών που απαιτούνται για την καθαίρεση πλάκας σκυροδέματος σε σιλό, ανάλυση των κινδύνων για την ανθρώπινη δραστηριότητα ανά εργασία και την χρήση του εξοπλισμού, εντοπισμός κινδύνων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δωθεί στην Κατανομή Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων Ασφαλείας, ώστε να είναι σαφής ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που έχει κάθε στέλεχος του Αναδόχου, κάθε εργαζόμενος γενικά κάθε υπεργολάβος του έργου.

   Συγκεκριμένα για την εκτίμηση των κινδύνων και την αξιολόγησή τους γίνεται χρήση ποιοτικής μεθόδου εκτίμησης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα ενός κινδύνου σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει στο προσωπικό ή σε τρίτους, καθώς και την πιθανότητα για την εμφάνισή του σε κάθε μία συγκεκριμένη εργασία. Επίσης συνυπολογίζονται στην πιθανότητα η συχνότητα της έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμένο χρόνο της εκτέλεσης του έργου.

   Ενδεικτικά ο φάκελος του σχέδιο ασφάλειας και υγείας θα περιέχει:

   Τα γενικά στοιχεία του έργου, τις φάσεις εργασιών του έργου, τις σημαντικότερες διαδικασίες για την λειτουργία του εργοταξίου, οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης για κάθε μία εργασία του έργου, εφαρμοζόμενα νομοθετήματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, κατάλληλους πίνακες για την καταγραφή της επικινδυνότητας των εργασιών και για την λήψη μέτρων πρόληψης των κινδύνων, πολιτική της Αναδόχου εταιρείας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας για την ανασκόπηση και για τυχόν διορθωτικές κινήσεις, τις γενικές υποχρεώσεις των υπεργολάβων, την ανάθεση σε Τεχνικό Ασφαλείας, τους πίνακες τεκμηρίωσης όσον αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων, τα ενδεδειγμένα έντυπα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

   Πιθανοί αποδέκτες μπορεί να είναι τεχνικές εταιρείες ακόμη και επιχειρήσεις που ασχολούνται ως υπεργολάβοι σε εξειδικευμένα τεχνικά έργα δεδομένου ότι η καθαίρεση της πλάκας του σκυροδέματος θα γίνει μετά από μελέτη και κατασκευή ειδικού μεταλλικού φορέα προσαρμοσμένου στο συγκεκριμένο έργο που θα είναι αναρτημένος σε μεγάλο ύψος με χρήση γερανού, στον οποίος φορέα θα γίνονται οι εργασίες της ομάδας αδιατάρακτης καθαίρεσης στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση κοπτικών μηχανημάτων αδαμαντοφόρου περιστρεφόμενου δίσκου (αδιατάρακτη κοπή).

   Οπότε ως εκ τούτου και λόγω της ιδιαιτερότητας της μεθόδου της ανάρτησης ειδικού μεταλλικού φορέα σε μεγάλο ύψος για τις εργασίες καθαίρεσης πλάκας σκυροδέματος από σιλό η εκπόνηση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιδιαιτερότητα της εργασίας οπότε ουσιαστικά συμβάλει στην αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν αυτές τις εργασίες του έργου.

  • The preparation of the Health and Safety Plan concerns the removal of a concrete slab in a clinker silo located in a concrete production plant.

   The preparation of the Health and Safety Plan will involve a record of the work required to remove concrete slabs in a silo, an analysis of the risks to human activity by task and equipment use and the identification of hazards. Emphasis will be placed on the Allocation of Safety Responsibilities and Obligations to clearly identify the responsibilities and obligations of each of the Contractor's officers, each employee in general and each subcontractor on the project.

   Specifically, for the assessment of risks and their evaluation, a qualitative risk assessment method is used, which considers the severity of a risk in relation to its impact on personnel or third parties, as well as the likelihood of its occurrence in each specific task. The probability also considers the frequency of exposure, considering the limited time available for carrying out the work.

   Indicatively, the health and safety plan file shall contain:

   The general details of the project, the phases of the project work, the most important procedures for the operation of the site, safe execution instructions for each of the project tasks, applicable occupational safety and health legislation, appropriate tables for recording the risk of the work and for taking risk prevention measures, the Contractor's Occupational Safety and Health policy for review and for any corrective actions, the general obligations of subcontractors, the assignment to a Safety Technician, the documentation tables regarding the training of workers, the appropriate Occupational Safety and Health forms.

   Potential recipients may be technical companies and even companies that are involved as subcontractors in specialized technical projects since the removal of the concrete slab will be done after the design and construction of a special metal carrier adapted to the specific project that will be suspended at a great height using a crane, in which carrier will be the work of the team of undisturbed cutting of reinforced concrete elements using diamond-tipped rotating disc cutting machines.

   Therefore, due to the specificity of the method of suspending a special metal carrier at a high height for the removal of concrete slabs from silos, the preparation of the health and safety health plan is of particular interest for the specificity of the work and thus contributes to the management of the risks related to these project activities.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές