Ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη: Η Περίπτωση των Ιατρικών Συνεδρίων

The development of conference tourism in Thessaloniki. The case of medical conferences (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΕΒΟΔΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Κωστοπούλου, Στέλλα
 8. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. Συνεδριακός τουρισμός, Conference Tourism | Ιατρικός τουρισμός
 10. ΔΤΕ61: Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων
 11. 3
 12. 14
 13. 35
  • Τις τελευταίες δεκαετίες σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται έντονα η εξάπλωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τα διάφορα είδη εναλλακτικού τουρισμού εστιάζουν σε εξειδικευμένες ανάγκες συγκεκριμένου κοινού τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οικονομικά οφέλη και να συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη ενός τόπου. Ένα από τα είδη εναλλακτικού τουρισμού που γνωρίζουν άνθιση είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Στην παρούσα εργασία αναλύονται η υφιστάμενη κατάσταση και οι προοπτικές ανάπτυξης του ιατρικού συνεδριακού τουρισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα διενεργείται ποσοτική ανάλυση με τη χρήση ερωτηματολογίου και δείγμα εργαζόμενων και στελέχη ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης που διαθέτουν συνεδριακούς χώρους και με την επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων κατά συνέπεια αναλύονται ο βαθμός διάδοσης του Ιατρικού συνεδριακού τουρισμού στην πόλη, οι προοπτικές, οι αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία που μπορούν να καταστήσουν την πόλη της Θεσσαλονίκης ως πόλο έλξης ιατρικών συνεδρίων.

  • In recent decades, at an international level, the spread of alternative forms of tourism has been strongly observed. The various types of alternative tourism focus on specialized needs of a specific audience of tourists with special interests. The development of alternative tourism can bring multiple economic benefits and contribute in various ways to the development of a place. One of the types of alternative tourism that is flourishing is conference tourism. This academic work analyzes the current situation and the prospects for the development of medical conference tourism in the city of Thessaloniki. More specifically, a quantitative analysis is carried out using a questionnaire and a sample of employees and executives of hotels in Thessaloniki that have conference rooms and with the processing of primary data, are analyzed the degree of dissemination of Medical conference tourism in the city, the prospects, the weaknesses and the strengths which can make the city of Thessaloniki a center of attraction for medical conferences.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές