Το φαινόμενο της διάβρωσης και η επίδρασή του στη συμπεριφορά κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Αποτελεσματικές μέθοδοι πρόληψης.

Steel corrosion and its impact on the behaviour of reinforced concrete structures. Effective methods of prevention. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 8. Φραγκιαδάκης, Μιχαήλ | Γεώργιος Χατζηγεωργίου
 9. Διάβρωση | Σκυρόδεμα | Ενανθράκωση | Χλωριόντα | Θειϊκά άλατα
 10. Διαχείριση τεχνικών έργων κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Δομικά υλικά και περιβάλλον.
 11. 8
 12. 26
 13. Εικόνες, Σχήματα, Διαγράμματα και Πίνακες περιλαμβάνονται
 14. Διερεύνηση του φαινομένου της διάβρωσης σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Απομείωση της μηχανικής αντοχής κρίσιμων μελών. Τρόποι πρόληψης. / Ντρουμπάλη Ανθούλα
  • Το οπλισμένο σκυρόδεμα έχει εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες ως το πιο συνηθισμένο δομικό υλικό κατασκευών, ειδικά σε σεισμογενείς περιοχές όπως η Ελλάδα. Η υψηλή αντοχή και η διάρκεια στο χρόνο εξασφαλίζονται από την υψηλή συνεργασιμότητα σκυροδέματος και σιδηρού οπλισμού παράλληλα με σωστές κατασκευαστικές πρακτικές. Περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας, τα ιόντα χλωρίου του θαλασσινού νερού και τα ιόντα θειϊκών αλάτων προερχόμενα από μολυσμένα υπόγεια ύδατα και εδάφη, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος και του οπλισμού με αποτέλεσμα την πτώση της αντοχής του, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας των κατασκευών αυτών σε βάθος χρόνου. Στην παρούσα εργασία αναλύονται αρχικά η δομή του οπλισμένου σκυροδέματος και των συστατικών από τα οποία συντίθενται. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συνηθέστεροι παράγοντες που αντιδρούν χημικά με ορισμένα από τα συστατικά του σκυροδέματος και ενδέχεται να εκκινήσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες διάβρωσης του οπλισμού του. Αναλύονται τα φαινόμενα της ενανθράκωσης , της διείσδυσης χλωριόντων και της επίθεσης θειϊκών αλάτων προερχόμενων είτε από το εξωτερικό περιβάλλον είτε από το εσωτερικό του σκυροδέματος. Επειδή κάθε πρόβλημα έχει και μία τουλάχιστον λύση, παρουσιάζονται έπειτα τρόποι και μέθοδοι προληπτικής προστασίας έναντι των φαινομένων διάβρωσης που αναλύθηκαν ανωτέρω καθώς και πιθανές λύσεις επέμβασης και επιδιόρθωσης βλαβών από φθορές που δημιουργήθηκαν σε υφιστάμενες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος εξαιτίας του φαινομένου της διάβρωσης.

  • Reinforced concrete has been established for decades as the most common construction material, especially in earthquake-prone areas such as Greece. The high strength and durability of its materials over time are ensured by the high cooperativity of concrete and reinforcing bars along with proper construction practices and techniques. Environmental factors such as atmospheric carbon dioxide, chloride ions in seawater and sulphate ions from contaminated groundwater and soils can adversely affect the mechanical properties of concrete and reinforcement resulting in a decrease in strength, raising safety issues for these structures over time. In this paper, the structure of reinforced concrete and its components are first analysed. Then the most common agents that chemically react with some of the components of concrete and may initiate and accelerate the corrosion processes are presented. The phenomena of carbonation, chloride penetration and the attack of sulphates originating either from the external environment or the internal environment of concrete are presented. Since every problem has at least one solution, ways and methods of preventive protection methods against the corrosion phenomena analysed above are following, as well as possible solutions for intervention and repair of damaged concrete structures, caused by corrosion.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές