Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Οινοτουριστική Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια

Participatory Planning and Sustainable Wine Tourism Development: The Case of Oinoxenia Quality Network (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 189
 7. Δρ. Αλεμπάκη, Μαρία
 8. Δρ. Αλεμπάκη, Μαρία | Δρ. Στεργίου, Δημήτριος
 9. Συμμετοχικός Σχεδιασμός | Συμμετοχικές Μέθοδοι | Δικτύωση | Βιώσιμη Οινοτουριστική Ανάπτυξη | Οινοτουρισμός | Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια | Participatory Planning | Participatory Methods | Networking | Sustainable Wine Tourism Development | Wine Tourism | Oinoxenia Quality Network
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕΔΕ
 11. 4
 12. 27
 13. 186
 14. Περιέχει : Πίνακες, Εικόνες, Σχήματα, Γραφήματα, Φωτογραφίες
  • Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής είναι η διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην περιοχή της Αιγιάλειας-Καλαβρύτων, χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια.

   Η έρευνα υιοθέτησε μικτή μεθοδολογική προσέγγιση, βασισμένη στη διενέργεια ημιδομημένων συνεντεύξεων με μέλη του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια και απεστάλη ερωτηματολόγιο στους εμπλεκόμενους φορείς στην οινοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Συγκεκριμένα, αρχικά με γνώμονα τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, συγκεντρώθηκαν οι κρίσιμοι παράγοντες για τη βιώσιμη οινοτουριστική ανάπτυξη, πάνω στους οποίους στηρίχτηκαν τα ερωτήματα του οδηγού συνέντευξης και του ερωτηματολογίου που απεστάλη στους εμπλεκόμενους φορείς. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή του Αιγίου και του Άνω Διακοπτού, όπου αναπτύχθηκε δημιουργικός διάλογος και μαγνητοφωνήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με μέλη του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια.

   Εξετάστηκαν θέματα που αφορούν το Δικτύο Ποιότητας Οινοξένεια ως περίπτωση δικτύωσης, τις υφιστάμενες στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει, καθώς και τη διερεύνηση του βαθμού κατά τον οποίο υιοθετούνται συμμετοχικές μέθοδοι σχεδιασμού από το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια, για την οινοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής Αιγιάλειας-Καλαβρύτων.

   Για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων, η μελέτη διερεύνησε ειδικά τις απόψεις και αντιλήψεις των εμπλεκόμενων φορέων. Επιλέχθηκε η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ποιοτική έρευνα και η χρήση γραφημάτων αποτύπωσε τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης που προέκυψαν από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου.

   Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ως κρίσιμους παράγοντες το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και την απουσία οινοτουριστικής κουλτούρας των εμπλεκόμενων φορέων στην οινουτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, τον χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας, την έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, τα προβλήματα οργάνωσης του προορισμού, καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση των συνεργειών.

   Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια διερεύνησης του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια και τα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν υπόψη από τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο της υιοθέτησης συμμετοχικών και συμπεριληπτικών μεθόδων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην περιοχή Αιγιάλειας-Καλαβρύτων.

  • The aim of this thesis is to investigate the critical factors for the sustainable development of wine tourism in the region of Aigialeia-Kalavrita, using the Oinoxenia Quality Network as a case study.

   The research adopted a mixed methodological approach based on conducting semi-structured interviews with members of the Oinoxenia Quality Network and a questionnaire was sent to the stakeholders involved in the wine tourism development of the region via email. Specifically, a literature review and secondary data collection were initially carried out to gather the critical factors for sustainable wine tourism development, on which the questions of the interview guide and the questionnaire sent to the stakeholders were based. A visit was then made to the area of Aigio and Ano Diakopto, where a creative dialogue was developed and individual interviews with members of the Oinoxenia Quality Network were recorded.

   Issues were examined concerning the Oinoxenia Quality Network as a case of networking, the existing strategic priorities it has set, as well as the investigation of the extent to which participatory planning methods are adopted by the Oinoxenia Quality Network for the wine tourism development of the Aegialeia-Kalavrita region.

   In order to achieve the research objectives, the study specifically explored the views and perceptions of the stakeholders. The method of thematic analysis was chosen to process the results obtained from the qualitative research and the use of graphs captured the results of the quantitative analysis obtained from the questionnaire responses.

   The results of the survey highlighted as critical factors the low level of participation and the absence of a wine tourism culture of the stakeholders in the wine tourism development of the region, the low degree of extroversion, the lack of trained staff, organizing problems of the destination, and the need to strengthen synergies.

   The present research is a first attempt to explore the Oinoxenia Quality Network and the results can be taken into account by the stakeholders in the context of adopting participatory methods for the sustainable development of wine tourism in the region of Aigialeia-Kalavrita.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές