Αναζητώντας το φως στην πόλη. Ο ρόλος του φωτισμού στην αναβάθμιση του αστικού ιστού.

Seeking Light through town. The role of light in upgrading the urban fabric. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΙΧΑΕΛΑ ΓΚΑΒΡΙΛΙΟΥ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Ντόβρος, Βασίλειος
 8. Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Ντόβρος, Συν-Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Σπέντζα
 9. Αστικός φωτισμός | Αρχιτεκτονικός φωτισμός | 24ωρη πόλη | lighting art installation | city beautification
 10. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ
 11. 11
 12. 17
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τον ρόλο που διαδραματίζει ο εικαστικός φωτισμός (τεχνητός και φυσικός) και οι τρόποι διαχείρισης του από διάφορους φορείς όπως τοπικές κοινότητες, δημόσιους φορείς ή και ιδιωτικά ιδρύματα, στην ποιοτική αναβαθμίσουν του δημόσιου χώρου.

   Στόχος είναι η ανάδειξη του φωτισμού, πέρα των λειτουργικών εφαρμογών του, σε ένα μέσο επικοινωνίας , προβολής  και σχολιασμού των ζητημάτων της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, που είναι άμεσα προσβάσιμο και εξίσου αντιληπτό  από τις διάφορες κοινωνικό-πολιτικές και πολιτισμικές ομάδες που συγκροτούν τον κοινωνικό ιστό.

   Επιπλέον τίθεται το ερώτημα, με ποιο τρόπο και σε τι βαθμό μπορεί ο εικαστικός φωτισμός να συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας του αστικού χώρου και αν ως εργαλείο διαμόρφωσης του αστικού τοπίου μπορεί να φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα

   ώστε να εφαρμοστεί  σε μεγάλης κλίμακας σχέδια ανάπλασης δημόσιου χώρου.

   Μέσω της ανάλυσης όρων όπως the 24-hour city, citybeutification, smartcity,  interactivelighting, η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να αναδείξει την  επεμβατική δυναμική του φωτισμού ως εργαλείο δημιουργίας  μιας ευανάγνωστης γλώσσας, αλλά και να προτείνει μία νέα εικαστική παρέμβαση σε δημόσιο χώρο της Αθήνας με σκοπό την αναβαθμίσει της προτεινόμενης περιοχής.

   Η εργασία θα αποτελείται από δύο ξεχωριστές ενότητες, την θεωρητική και την συνθετική.  

   Στην θεωρητική ενότητα θα διερευνηθούν βιβλιογραφία, παραδείγματα και ορισμοί όπως το 24-hour city,  citybeautification κτλ.

   Στην συνθετική ενότητα, μέσω μιας σύντομης αναφοράς στις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική πρωτεύουσα, θα οδηγηθούμε στην δημιουργία μιας εικαστικής πρότασης  φωτισμού αστικού χώρου (lightingartinstallation).

  • The purpose of this paper is to highlight the role that visual lighting (artificial and natural) plays and the ways it is managed by various entities such as local communities, public agencies or private institutions, in the qualitative upgrading of public space.


   The aim is to showcase lighting, beyond its functional applications, as a means of communication, promotion and commentary on the issues of local and wider society, which is directly accessible and equally comprehensible by the various socio-political and cultural groups that make up the social fabric.


   In addition, the question arises as to how and to what extent visual lighting can contribute to improving the quality of urban space and whether as a tool for shaping the urban landscape it can bring measurable results so that it can be applied on a large scale to public space redevelopment projects.


   Through the analysis of terms such as the 24-hour city, city beautification, smart city, interactive lighting, this paper will attempt to highlight the invasive dynamics of lighting as a tool for creating a legible language, but also to propose a new visual intervention in a public space in Athens with the aim of upgrading the proposed area.


   The paper will consist of two separate sections, the theoretical and the synthetic.


   The theoretical section will explore bibliography, examples and definitions such as the 24-hour city, city beautification etc.


   In the synthetic section, through a brief reference to the conditions prevailing in the Greek capital, we will be led to the creation of a visual lighting proposal for urban space (lighting art installation).

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές