ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ROYAL PALACES AND GREEK TOURISM: THE CASE STUDY OF DEVELOPING TOURISM IN THE FORMER ROYAL PALACES OF ATTICA (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΚΟΥΤΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΙΡΑ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
 9. ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΑΝΑΚΤΟΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 10. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 11. 3
 12. 22
 13. 24
  • Οι συνεχείς εξελίξεις στον τουριστικό τομέα, οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των τουριστών καθώς και η στροφή τους προς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του τουριστικού προϊόντος εν γένει. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι, αφού ερευνήσει κατά πόσο μπορεί να γίνει στροφή προς εναλλακτικότερες μορφές τουρισμού και συγκεκριμένα τον τουρισμό των βασιλικών ανακτόρων, να εξετάσει την περίπτωση της Αττικής, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας που διέπεται κυρίως από πολιτιστικό τουρισμό, αλλά και κατά πόσο αυτή μπορεί να συμβάλει θετικά στην εξάπλωση της τουριστικής κίνησης και πέρα από το ιστορικό κέντρο της πόλης βάσει των δυνατοτήτων που διαθέτει. Εξετάζεται κατά πόσο η Αττική μπορεί να ανταγωνιστεί επάξια στον αναπτυσσόμενο αυτό είδος τουρισμού άλλους δημοφιλείς προορισμούς που ήδη έχουν εδραιώσει την μοναρχία και τα ανάκτορά της ως ένα δυνατό τουριστικό προϊόν. Αρχικά, παρουσιάζονται, μέσω της δευτερογενούς έρευνας πάνω στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού καθώς και πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στην συνέχεια, η εργασία επικεντρώνεται στον τουρισμό των βασιλικών ανακτόρων, πώς ορίζεται, πώς αναπτύσσεται, ποια οφέλη έχει και πώς εμφανίζεται με συγκεκριμένα παραδείγματα τουριστικών πόλεων του εξωτερικού. Στο τέλος της δευτερογενούς έρευνας αναπτύσσεται η μελέτη περίπτωσης της Αττικής, ποια είναι η τουριστική της ταυτότητα και η εσωτερική και εξωτερική της ανάλυση, τα πρώην βασιλικά ανάκτορα και η ιστορία τους, οι δράσεις της σχετικά με τον  βασιλικό τουρισμό (royal tourism) αλλά και οι αδυναμίες και τα προβλήματά της. Κατά την πρωτογενή έρευνα, στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία της και εν συνεχεία καταγράφονται τα αποτελέσματά της με περιγραφική και συγκριτική ανάλυσή τους. Τέλος, συνοψίζοντας, παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και κατά πόσο μπορούν να εκπληρωθούν οι στόχοι της σχετικά με τις δυνατότητες του Αττικής στον βασιλικό τουρισμό και γίνονται τελικές προτάσεις για πιθανές ενέργειες περαιτέρω ανάδειξής του.

   Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των τουριστών  και η στροφή τους προς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού κάνουν επιτακτική την ανάγκη για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του τουριστικού προϊόντος. Σκοπός της εργασίας είναι, αφού ερευνήσει αν μπορεί να γίνει αυτή η στροφή και συγκεκριμένα στον τουρισμό των βασιλικών ανακτόρων, να εξετάσει την περίπτωση της Αττικής και κατά πόσο αυτή μπορεί να συμβάλει στην εξάπλωση της τουριστικής κίνησης και πέρα από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Αρχικά, θα παρουσιαστούν στη δευτερογενή έρευνα οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στην συνέχεια, η εργασία θα επικεντρωθεί στον τουρισμό των βασιλικών ανακτόρων και πώς εμφανίζεται με συγκεκριμένα παραδείγματα τουριστικών πόλεων του εξωτερικού. Στο τέλος της δευτερογενούς έρευνας θα αναπτυχθεί η μελέτη περίπτωσης της Αττικής, η τουριστική της ταυτότητα και η εσωτερική και εξωτερική της ανάλυση, τα πρώην βασιλικά ανάκτορα και η ιστορία τους, οι δράσεις της σχετικά με τον  βασιλικό τουρισμό (royal tourism) αλλά και οι αδυναμίες και τα προβλήματά της. Κατά την πρωτογενή έρευνα, στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία της και θα καταγραφούν τα αποτελέσματά της με περιγραφική και συγκριτική ανάλυση. Τέλος, συνοψίζοντας, θα παρατεθούν τα συμπεράσματα της έρευνας και κατά πόσο μπορούν να εκπληρωθούν οι στόχοι σχετικά με τις δυνατότητες του Αττικής στον βασιλικό τουρισμό, ακολουθούμενα από τελικές προτάσεις.

  • The continuous developments in the tourism sector, the ever-increasing needs of tourists as well as their shift towards alternative forms of tourism, make the need to optimize the services provided and the tourism product in general compulsory. The purpose of this specific study is, after researching whether there can be a shift towards more alternative forms of tourism, specifically the tourism of royal palaces, to examine the case of Attica, one of the most popular tourist destinations in our country which is mainly governed by cultural tourism, but also to what extent it can contribute positively to the expansion of tourism beyond the historic city-center based on its potential. It is examined whether Attica can compete worthily, in this developing type of tourism, with other popular destinations that have already established the monarchy and its palaces as a strong tourist product. Initially, through the secondary research on the existing literature, the alternative forms of tourism are presented as well as how they can contribute to sustainable tourism development. Then, the work focuses on the tourism of royal palaces, how it is defined, how it develops, what benefits it has and how it appears with specific examples of foreign tourist cities. At the end of the secondary research, the case study of Attica is developed, what is its touristic identity is along with its internal and external analysis, the former royal palaces and their history, its actions regarding royal tourism but also its weaknesses and problems. According to the primary research, in the next chapter, its methodology is presented in detail and then its results are recorded with their descriptive and comparative analysis. Finally, summarizing, the conclusions of the research are listed and to what extent its objectives can be fulfilled regarding the potential of Attica in royal tourism and final proposals are made for possible actions to further promote it.

   The ever-increasing needs of tourists and their shift towards alternative forms of tourism make the need to optimize the services provided and the tourism product obligatory. The purpose of the study is, after researching whether this shift is plausible, specifically in the tourism of the royal palaces, to examine the case of Attica and to what extent it can contribute to the spread of tourism beyond the historic city center. Initially, alternative forms of tourism and how they can contribute to sustainable tourism development will be presented in the secondary research. Subsequently, the paper will focus on the tourism of royal palaces and how it appears with specific examples of foreign tourist cities. At the end of the secondary research, the case study of Attica will be developed, its touristic identity and its internal and external analysis, the former royal palaces and their history, its actions regarding royal tourism but also its weaknesses and its problems. During the primary research, the next chapter will present its methodology and record its results with a descriptive and comparative analysis. Finally, summarizing, the conclusions of the research will be presented and to what extent the objectives regarding the potential of Attica in royal tourism can be fulfilled, followed by final proposals.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές