Λογιστική διαχείριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Η περίπτωση του Ομίλου Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.

 1. MSc thesis
 2. ΘΩΜΑΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 8. Πανδημία, ΛΑΜΨΑ, Φορολογικός σχεδιασμός
 9. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕΔΕ
 10. 75
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά διεξοδικά τις στρατηγικές λογιστικής διαχείρισης που χρησιμοποίησε ο όμιλος ελληνικής φιλοξενίας, ΛΑΜΨΑ Ελληνικός Όμιλος Ξενοδοχείων Α.Ε., κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ερευνά τους δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, φερεγγυότητας, κερδοφορίας και κεφαλαιακής διάρθρωσης του οργανισμού, ρίχνοντας φως στη βαθιά επίδραση της πανδημίας σε αυτούς τους παράγοντες. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι η πανδημία άσκησε άνευ προηγουμένου οικονομική πίεση στον ξενοδοχειακό όμιλο, επηρεάζοντας σημαντικά τις πωλήσεις, την κερδοφορία και την απασχόληση. Όπως αποδεικνύεται από τα κυμαινόμενα μεγέθη πωλήσεων και τις αλλαγές στο εργατικό δυναμικό με τα χρόνια, η πανδημία διέκοψε σοβαρά τις λειτουργίες του ομίλου. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατακόρυφα πάνω από 77% το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ο αριθμός των μισθωτών αυξήθηκε ενώ οι ημερομίσθιοι μειώθηκαν, υποδηλώνοντας στρατηγικές προσαρμογές που έγιναν από τον ξενοδοχειακό όμιλο για να ξεπεράσει την κρίση. Ωστόσο, η μελέτη υπογραμμίζει επίσης την ανθεκτικότητα της ομάδας. Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, η ΛΑΜΨΑ εφάρμοσε στρατηγικά μέτρα, όπως η προσαρμογή της σύνθεσης του εργατικού δυναμικού της και η εστίαση στη διαχείριση του κόστους, οδηγώντας σε μια ισχυρή ανάκαμψη. Μέχρι το 2022, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα προ πανδημίας επίπεδα και η κερδοφορία επέστρεψε, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα αυτών των στρατηγικών προσαρμογών. Η έρευνα υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο του φορολογικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση μιας τέτοιας κρίσης. Παρά τις σημαντικές οικονομικές πιέσεις, οι κατάλληλες φορολογικές στρατηγικές βοήθησαν τη ΛΑΜΨΑ να βελτιστοποιήσει τους πόρους της και να διατηρήσει τη λειτουργία της. Αν και περιορίζονται στον Όμιλο LAMPSA Hellenic Hotels SA, αυτά τα ευρήματα παρέχουν ανεκτίμητες πληροφορίες για το πώς ο ευρύτερος κλάδος της φιλοξενίας μπορεί να κατανοήσει τις επιπτώσεις μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης και να αναπτύξει κατάλληλες στρατηγικές απαντήσεις. Η μελέτη τονίζει τη σημασία της ανθεκτικότητας, των στρατηγικών προσαρμογών και του συνετού φορολογικού σχεδιασμού ενόψει σοβαρών διαταραχών της αγοράς.

  • This thesis thoroughly explores the accounting management strategies employed by the Greek hospitality group, LAMPSA Hellenic Hotels Group SA, during the COVID-19 pandemic. It delves into the organization's liquidity, activity, solvency, profitability, and capital structure ratios, shedding light on the profound impact of the pandemic on these factors. The study reveals that the pandemic placed unprecedented financial pressure on the hotel group, significantly affecting sales, profitability, and employment. As evidenced by the fluctuating sales figures and workforce changes over the years, the pandemic severely disrupted the group's operations. Sales plummeted by over 77% in 2020 from the previous year, and the number of salaried employees increased while daily wage workers decreased, signifying strategic adjustments made by the hotel group to weather the crisis. However, the study also highlights the group's resilience. Despite the significant challenges, LAMPSA implemented strategic measures, such as adjusting its workforce composition and focusing on cost management, leading to a robust recovery. By 2022, sales surpassed pre-pandemic levels and profitability returned, showcasing the effectiveness of these strategic adjustments. The research underscores the critical role of tax planning in navigating such a crisis. Despite facing considerable financial pressure, the appropriate tax strategies have helped LAMPSA optimize its resources and maintain operations. Although confined to the LAMPSA Hellenic Hotels Group SA, these findings provide invaluable insights into how the wider hospitality sector can comprehend the impacts of an unprecedented global crisis and develop suitable strategic responses. The study emphasizes the importance of resilience, strategic adjustments, and prudent tax planning in the face of severe market disruptions.

 11. Hellenic Open University
 12. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές