Η αξιοποίηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Δήμου Ιλίου.

The utilization of Urban Solid Waste in the framework of the Circular Economy. Case study of the Municipality of Ilion (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 131
 7. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ KΩNΣTANTINOΣ
 8. Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.), Κυκλική Οικονομία (Κ.Ο.), Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α), Καλές Πρακτικές, Μελέτες περίπτωσης.
 9. Διαχείριση Αποβλήτων / ΠΣΔΙΑ
 10. 36
 11. 50
  • Υπό το πρίσμα της διηνεκούς και ραγδαίας ανάπτυξης των πόλεων, καθώς και των παραγωγικών και καταναλωτικών συστημάτων που δρουν υποστηρικτικά σε αυτήν, επιτείνεται η κάθε μορφής εξάντληση των φυσικών πόρων αλλά και η υποβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθήκων μέσω της ρύπανσης αυτού. Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας παρέχει το κίνητρο αποστασιοποίησης από το εφαρμοζόμενο γραμμικό σύστημα (take-make-dispose), προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις στην διαχείριση και αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων, με τους τοπικούς δήμους να διαθέτουν και να αναπτύσσουν δυνατότητες ένταξης του οικονομικού αυτού μοντέλου στους τομείς δράσης τους. Αρχικά, η εκπονηθείσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση των βασικών δεδομένων και χαρακτηριστικών των αστικών στερεών αποβλήτων και στις ακολουθούμενες, με βάση τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, μεθόδους διαχείρισης και αξιοποίησης αυτών. Επιπλεόν, παρουσιάζονται τα τελευταία στοιχεία των επιπέδων παραγωγής τους και τα μελλοντικά σενάρια αυτών, με βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στις χώρες του εξωτερικού, όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Ενώ, τέλος, αναλύεται και αποτυπώνεται διαγραμματικά η διακύμανση των εξορυκτικών, παραγωγικών και καταναλωτικών δεδομένων, αναφορικά με τους χρησιμοποιούμενους πόρους. Εν συνεχεία, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της φιλοσοφίας του βιώσιμου οικονομικού μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, στα οφέλη και στη συνεισφορά του μοντέλου αυτού στην εξασφάλιση των φυσικών πόρων, στα πεδία εφαρμογής, καθώς και στο νομοθετικό πλαίσιο που την περιβάλλει στις χώρες της Ευρώπης. Ενώ, διενεργείται και μια εκτενής αναφορά στις ακολουθούμενες πρακτικές για την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας από Δήμους της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τέλος, μελετάται η περίπτωση διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Ιλίου μέσα από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, παρουσιάζοντας τις υφιστάμενες και μελλοντικές δράσεις για την προσέγγιση του προαναφερθέντος μοντέλου, σε συνδυασμό με τα οικονομικά δεδομένα επιτευξης αυτών, αλλά και συμπεράσματα και μελλοντικές προτάσεις με εμφανή δυνατότητα εφαρμογής από τον Δήμο.
  • In light of the continuous and rapid development of cities, as well as the production and consumption systems that act in support of it, the depletion of natural resources and the degradation of environmental conditions through its pollution are increasing. The circular economy model provides the incentive to move away from the applied linear system (take-make-dispose), offering alternative solutions to the management and utilization of urban solid waste, with local municipalities having and developing possibilities to integrate this economic model into their areas of action. Initially, the prepared work aims at the analysis of the basic data and characteristics of urban solid waste and the following, based on European data, methods of management and utilization thereof. In addition, the latest data on their production levels and their future scenarios are presented, based on the requirements of the European Union, both in foreign countries and in Greece. While, finally, the variation of mining, production and consumption data is analyzed and graphically captured, in relation to the resources used. Subsequently, special emphasis is placed on the presentation of the philosophy of the sustainable economic model of the circular economy, the benefits and the contribution of this model to securing natural resources, the fields of application, as well as the legislative framework that surrounds it in the countries of Europe. Meanwhile, an extensive report on the practices followed for the integration of the circular economy by Municipalities of Greece and Europe is carried out. Finally, the case of waste management of the Municipality of Ilion through the application of the circular economy is studied, presenting the existing and future actions to approach the aforementioned model, in combination with the financial data of their achievement, but also conclusions and future proposals with obvious potential implementation by the Municipality.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές