Ο ρόλος της ενδυνάμωσης στην εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού σε ξενοδοχεία 5* στην Αττική

The role of empowerment in the job satisfaction of the staff in 5* hotels in Attica (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΤΣΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Αριστείδης Παπαγρηγορίου
 8. Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Δημήτρης Μπελιας, Δημήτριος Στεργίου
 9. Ενδυνάμωση προσωπικού,ξενοδοχειακό περιβάλλον, εργασιακή ικανοποίηση, διοίκηση ξενοδοχείου, ηγεσία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕ
 11. -
 12. 7
 13. 69
  • Η ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι ένας σκληρά ανταγωνιστικός τομέας όπου οι επιχειρήσεις πρέπει να προμηθευτούν τους απαραίτητους πόρους για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά για να διαχειριστούν όλες τις πτυχές ενός ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ομάδων εργαζομένων του. Η σημασία του ανθρώπινου στοιχείου ως του πιο κομβικού παράγοντα παραγωγής έχει αναγνωριστεί και τονιστεί από τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

   Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία ή η απουσία ενδυνάμωσης των εργαζομένων, όπως διευκολύνεται από τα ανώτερα στελέχη, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή την ηγεσία του τμήματος, φαίνεται να ασκεί σημαντική επιρροή στην εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων.

   Το αρχικό τμήμα αυτής της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική ανάλυση που ενσωματώνει πολύτιμα θεωρητικά και προγενέστερα ερευνητικά στοιχεία. Αυτό το θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει την παρουσίαση του ξενοδοχειακού περιβάλλοντος και των ιδιοτήτων του, τη διοίκηση και την ηγεσία της επιχείρησης και τον ρόλο της στην ενδυνάμωση των εργαζομένων. Επιπλέον, περιλαμβάνει αναφορά στο τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και τις κύριες λειτουργίες του, συμπεριλαμβανομένης της στελέχωσης, της αξιολόγησης, της μισθοδοσίας και των επιπτώσεών του στην ικανοποίηση των εργαζομένων.

   Η βιβλιογραφία εξετάζει επίσης τις ατομικές ανάγκες και τα κίνητρα του εργαζομένου που επηρεάζουν την επιλογή εργασίας του, καθώς και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εργασιακή του ικανοποίηση. Επιπλέον, εξετάζεται η έννοια της ενδυνάμωσης, οι διάφορες μορφές της και τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της.

   Η επόμενη φάση της μελέτης περιλαμβάνει δύο επίπεδα πρωτογενούς έρευνας, δηλαδή την ανάπτυξη ερωτηματολογίων. Το πρώτο ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε όλα τα μέλη του προσωπικού των ξενοδοχείων πέντε αστέρων στην περιοχή της Αττικής, ενώ το δεύτερο ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνδυασμό ερωτήσεων ανοιχτής συνέντευξης και ερωτήσεων κλίμακας, το οποίο απευθυνόταν στο διοικητικό προσωπικό των ξενοδοχείων πέντε αστέρων στην ίδια περιοχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι μια σύνθεση των ευρημάτων από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και των αποτελεσμάτων αυτών των δύο ερωτηματολογίων.

  • The hotel industry is a fiercely competitive field where businesses must acquire the necessary resources to operate effectively and efficiently to manage all aspects of a hotel, including its various employee groups. The importance of the human element as the most pivotal production factor has been recognized and emphasized by businesses to enable them to operate and achieve their goals.

   In this context, the presence or absence of employee empowerment, as facilitated by senior management, the HR department, or departmental leadership, appears to have a significant influence on employee job satisfaction.

   The initial part of this thesis includes a bibliographic analysis that incorporates valuable theoretical and previous research evidence. This theoretical framework includes the presentation of the hotel environment and its attributes, business management and leadership and its role in employee empowerment. In addition, it includes a reference to the human resource management department and its main functions, including staffing, evaluation, payroll and its effects on employee satisfaction.

   The literature also examines the individual needs and motivations of the employee that influence their choice of job, as well as the factors that contribute to their job satisfaction. In addition, the concept of empowerment, its various forms and the advantages associated with its implementation are examined.

   The next phase of the study involves two levels of primary research, namely the development of questionnaires. The first questionnaire was addressed to all staff members of five-star hotels in the Attica area, while the second questionnaire included a combination of open-ended interview questions and scale questions, which was addressed to the administrative staff of five-star hotels in the same area. The research results are a synthesis of the findings from the literature review and the results of these two questionnaires.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές