Η συμβολή των ζώων στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Λήμνου

The contribution of animals to the development of the tourism product of Lemnos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ
 8. ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 9. τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη, σχεδιασμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αειφόρος τουρισμός, τουριστικό προϊόν, Λήμνος, ζώα
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΤΕ
 11. 30
 12. 12
 13. Περιλαμβάνει : Πίνακες, εικόνες και διαγράμματα
 14. Marketiing in travel and tourism (Victor T.C. Middleton , 2009), ΔΕΟ 23 & ΔΕΟ 33 Marketing I & II
  • Η συμβολή των ζώων στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Λήμνου.

   Η παρούσα διπλωματική επιδιώκει να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα ζώα με τον τουρισμό στην Ελλάδα και δη στην Λήμνο. Ζώα αμέτρητων ειδών, άγρια που ζουν στην θάλασσα ή στο έδαφος και που μπορούν να προσφέρουν εμπειρίες, σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και διασκέδασης στους τουρίστες, ζώα παραγωγικά που ζουν παράγουν και εργάζονται στον τόπο καταγωγής τους, ζώα ήμερα κατάλληλα για δραστηριότητες ΑΜΕΑ, ζώα συντροφιάς που μένουν ή που ταξιδεύουν ως τουρίστες που επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους ή εγκαταλείπονται.

   Η τουριστική ανάπτυξη, με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού να κυριαρχούν και με τον σχεδιασμό να αποτελεί μια αναγκαία προϋπόθεση, έρχονται να δώσουν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός ώστε να τον καταστήσουν βιώσιμο.

   Οι τουρίστες στις μέρες μας επιθυμούν να περνούν χρόνο και να εξερευνούν τις περιοχές που επισκέπτονται, ανανεώνονται και αναζωογονούνται, όποια και αν είναι η προτίμησή τους η Λήμνος δίνει μοναδικές ευκαιρίες να ανακαλύψουν τα όμορφα τοπία της σε ένα γραφικό περιβάλλον ή να ασχοληθούν με δραστηριότητες στη φύση όπως κολύμβηση, πεζοπορία, ποδηλασία, ψάρεμα, κυνήγι, παρατήρηση άγριας ομορφιάς κλπ.

   Η Λήμνος ως προορισμός διαθέτει πολλούς ζωικούς πόρους προς αξιοποίηση και ανάγκη για σχεδιασμό της τουριστικής της ανάπτυξης. Στόχοι είναι αρχικά ο εντοπισμός, η καταγραφή και η θεωρητική ανάλυση σε ότι αφορά στην αλληλεπίδραση των τουριστών με τα ζώα και την επιδιωκόμενη τουριστική ανάπτυξη στην Λήμνο. Επιπλέον ο σχεδιασμός ενός βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης για την Λήμνο και τα ζώα της, που θα αναβαθμίσει την περιοχή, μέσω της ποιοτικής βελτίωσης των υποδομών και των υπηρεσιών της και θα επιμηκύνει την τουριστική περίοδο χωρίς κινδύνους για την ευημερία των ζώων. Ο σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή και η ανάλυση της δυνατότητας που δίνεται για την ανάπτυξη του τουρισμού με την συμβολή των ζώων στη Λήμνος για να αναπτύξουν μία τέτοια κατηγορία τουρισμού.

  •  The contribution of animals to the development of the tourism product of Lemnos.

   The present work seeks to investigate the way in which animals interact with tourism in Greece and especially in Lemnos.

   Tourism is a key part of the Greek economy, with a pronounced seasonality that distinguishes it. Tourism development, with alternative forms of tourism dominating and planning being a necessary condition, comes to provide an alternative solution to the problems faced by Greek tourism in order to make it sustainable.

   Animals of countless species, wild ones that live in the sea or on land and that can offer experiences, beyond the field of gastronomy, in a wide range of activities and entertainment to tourists, productive animals that live, produce and work in their place of origin, tame animals suitable for disabled people activities, pets staying or traveling as tourists returning to their place of origin or being abandoned.

   Tourists like to spend time and explore the areas they visit, renew and rejuvenate, get rid of the boredom, sadness and routine of everyday life. Seeing the beautiful landscapes, relax in a quiet and picturesque environment, others can explore new areas or engage in nature activities such as swimming, hiking, cycling, fishing, hunting, wildlife observation etc. Whatever their preference is Limnos gives unique opportunities to discover.

   Lemnos as a destination has many animal resources to benefit from and presents the need for planning its tourist development. The objectives of this work are initially the identification, recording and theoretical analysis regarding the interaction of tourists with animals and the intended tourism development on the islands, with a focus on those of the Northern Aegean and in particular on Lemnos. In addition, the design of a sustainable tourism development model for Lemnos and its animals, which will upgrade the area, through the qualitative improvement of its infrastructure and services, and will extend the tourist season without risks to animal welfare. The purpose of the research is to identify, record and analyze the possibility given for the development of tourism with the contribution of animals, with a primary concern for their well-being and to what extent the islands of the North Aegean and in particular the island of Lemnos can develop such a category of tourism.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές