Η συμβολή των ειδικών σημάτων πιστοποίησης στον Τουριστικό τομέα και η ανάγκη δημιουργίας νέων προτύπων πιστοποίησης

The contribution of special quality marks in the Tourism sector and the need to create new certification standards (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΟΥΣΚΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Ευθυμία Σαραντάκου
 8. Ειδικά σήματα | πιστοποίηση | Τουριστικά καταλύματα | Σήματα ποιότητας
 9. ΔΤΕΔΕ
 10. 11
 11. 31
 12. 104
  • Η παρούσα εργασία ως σκοπό έχει την διερεύνηση της σημασίας της χρήσης ειδικών
   σημάτων ποιότητας γενικών και ειδικών κατηγοριών στα Ελληνικά τουριστικά καταλύματα κάθε είδους όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ και χόστελ. Καθώς η ζήτηση και οι απαιτήσεις των πελατών παγκοσμίως ως προς τις ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες όπως και η παρουσία πελατών ειδικών ενδιαφερόντων αυξάνονται, τα ειδικά σήματα δημιουργήθηκαν, αναβαθμίζονται και δημιουργούνται και νέα πρότυπα για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς τουριστικών καταλυμάτων. Αρχικά διερευνάται ποιες είναι οι κατηγορίες ειδικών σημάτων και ποια είναι τα ειδικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες επιλέχθηκαν με γνώμονα τα κοινά τουριστικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας με τις χώρες αυτές (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο) και πραγματοποιείται έρευνα ως προς τα ειδικά σήματα που εφαρμόζονται στην Ελληνική αγορά. Οι βασικότερες πληροφορίες των ειδικών σημάτων που αναλύονται σχετίζονται τους φορείς που έχουν θεσπίσει και υλοποιούν τις διαδικασίες πιστοποίησης, το έτος δημιουργίας τους, το σκοπό που εξυπηρετούν, τα κριτήρια ένταξης ενός τουριστικού καταλύματος, τις διαδικασίες και το κόστος τους.

   Γίνεται αναφορά στον τουριστικό στρατηγικό σχεδιασμό της Ελλάδας και
   συνδυαστικά με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ειδικών σημάτων γίνονται εκτιμήσεις για τις κατηγορίες που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζονται στην Ελληνική αγορά τουριστικών καταλυμάτων και διερευνάται η πιθανότητα εισαγωγής ορισμένων Ευρωπαϊκών σημάτων στην Ελλάδα και ποια είναι τα πιθανά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις.

   Για την δημιουργία νέων ειδικών σημάτων ή την εισαγωγή και αναβάθμιση
   υφιστάμενων σημάτων γίνεται αναφορά στις νέες τάσεις του τουριστικού τομέα και ιδιαίτερα στα τουριστικά καταλύματα. Πραγματοποιείται μία εκτενής ανάλυση των δημογραφικών εξελίξεων τα οποία αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τον σχεδιασμό και ανταγωνισμό των τουριστικών καταλυμάτων όπως τα ταξιδιωτικά χαρακτηριστικά των Millenials και GenerationZ, η ανερχόμενη μεσαία τάξη, οι αυξανόμενοι ηλικιωμένοι τουρίστες όπως και οι γυναίκες ταξιδιώτες, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι διεθνείς κρίσεις και η κλιματική αλλαγή αποτελούν ξεχωριστά παράγοντες για τον στρατηγικό σχεδιασμό των ειδικών σημάτων των τουριστικών καταλυμάτων.

  • The purpose of this paper is to investigate the importance of the use of special quality
   marks of general and special categories in Greek tourist accommodations of all kinds such as hotels, rooms for rent, camping and hostels. As the demand and demands of customers worldwide for quality services provided as well as the presence of special interest customers increase, special brands are created, upgraded and new standards are created to meet the needs of the tourist accommodation market. Initially, it is investigated which are the categories of special signs and which are the special signs used in specific European countries which were chosen based on the common tourist characteristics of Greece with these countries (Italy, Spain, France, Croatia, Germany and the United Kingdom) and research is carried out regarding the special brands applied in the Greek market. The most basic information of the special marks analyzed relate to the bodies that have established and implement the certification procedures, the year of their creation, the purpose they serve, the inclusion criteria of a tourist accommodation, their procedures and costs.
   Reference is made to the touristic strategic planning of Greece and combined with the
   conclusions derived from the analysis of the special brands estimates are made for the
   categories applied in European countries which are not applied to the Greek tourist
   accommodation market and the possibility of introducing certain European brands in Greece is investigated and what are the potential benefits that businesses can reap.
   For the creation of new special brands or the introduction and upgrading of existing
   brands, reference is made to the new trends in the tourism sector and especially to tourist accommodation. An extensive analysis is made of demographic developments which are a critical factor in the planning and competition of tourist accommodation such as the travel characteristics of Millenials and GenerationZ, the rising middle class, the increasing number of older tourists as well as female travelers, technological developments, international crises and climate change are separate factors for the strategic planning of the special brands of tourist accommodation.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές