Ανθεκτικότητα (Resilience) τουριστικών προορισμών και Destination Branding: Η περίπτωση της Καλαμάτας

Resilience in Tourism and Destination Branding. Case study: The city of Kalamata (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΣΙΨΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. ΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΕΛΛΑ ΑΘΗΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Ανθεκτικότητα | Ανθεκτικότητα Τουριστικών προορισμών (Destination Resilience ) | Πλάνο Eπικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων | Έξυπνες Πόλεις | Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Βιώσιμη Ανάπτυξη
 10. ΔΤΕΔΕ - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 6
 12. 17
 13. 92
 14. Πίνακες, Εικόνες, Σχήματα, Συντομογραφίες & Ακρωνύμια
  • Στην παρούσα εργασία έχοντας ως μελέτη περίπτωσης την πόλη της Καλαμάτας στο Ν. Μεσσηνίας, γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων και προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα  της διαμόρφωσης ταυτότητας προορισμού, διερευνώντας παράλληλα, πώς οι  κρίσεις στη σύγχρονη εποχή, όπως η πανδημία COVID19, μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό των σχεδίων marketing  και  κατ’ επέκταση της διαμόρφωσης της ταυτότητάς του ενός προορισμού, καθώς η ανάπτυξη σημαντικού βαθμού  ανθεκτικότητας (resilience), δύναται να οδηγήσει τους προορισμούς σε εποχές αβεβαιότητας, σε καινοτόμες στρατηγικές ανάπτυξης, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη διάκριση και διαφοροποίηση ενός προορισμού σε σχέση με άλλους.

   Καθώς η ταυτότητα ενός προορισμού αναδεικνύει την εικόνα του και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την επισκεψιμότητά του, τόσο από υφιστάμενους όσο και από νέους επισκέπτες, ένα πλάνο επικοινωνίας και προβολής σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού προορισμού από τους φορείς στρατηγικού σχεδιασμού και τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders) του τουριστικού τομέα, μπορεί να αναδείξει σημαντικά τον προορισμό από τους φορείς στρατηγικού σχεδιασμού και τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders) του τουριστικού τομέα.

   Οι κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και διάφοροι άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν  έναν τουριστικό προορισμό, μπορούν ίσως να  αποτελέσουν αφορμή, αλλά και ευκαιρία  που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποδοτικότερες δομές και νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα .  Ο τουρισμός επλήγη ιδιαίτερα από τα μέτρα για την πανδημία COVID-19,  εξαιτίας των περιορισμών στις μετακινήσεις, αλλά  και σημαντικού βαθμού  και κοινωνικής  αποστασιοποίησης  (social distancing). Στο πλαίσιο αυτό, η ανθεκτικότητα  ενός  προορισμού, σύμφωνα με  ερευνητές, μπορεί να θεωρηθεί ως προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που υποστηρίζει την  ανταγωνιστικότητά του. Η απόφαση εξάλλου των ταξιδιωτών να επισκεφθούν έναν προορισμό  δημιουργείται συχνά και από μια εικόνα, μια ιδέα, αλλά και αντίληψη που δημιουργείται στο μυαλό τους, η οποία πιο πριν ενδέχεται να έχει προωθηθεί από αντίστοιχες στρατηγικές μάρκετινγκ , προγράμματα προβολής και επικοινωνίας του εκάστοτε προορισμού.

   Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης της έννοιας της ανθεκτικότητας ενός τουριστικού προορισμού (Destination Resilience) σε εποχές αβεβαιότητας, με τη διατήρηση, αλλά και εξέλιξη της μάρκας προορισμού (Destination Brand) και μέσα από το παράδειγμα της πόλης της Καλαμάτας, εξετάζεται το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν του προορισμού και υπό την έννοια της ανθεκτικότητας.

  • In the presented Dissertation, having as a case study the city of Kalamata in Messinia, an effort is made to explore the potential and prospects of tourism development and more specifically the destination identity, while exploring how crises in the modern era, such as the  COVID19 pandemic, can be an opportunity to redefine the marketing projects and by extension the identity of a destination, as the development of a significant degree of resilience (resilience), can lead  destinations in times of uncertainty to innovative development strategies, contributing that way significantly to the distinction and differentiation of a destination, compared to others.

   As the identity of a destination highlights its image and significantly affects its traffic, both from existing and new visitors, a communication and outreach plan at the strategic destination planning level by the strategic planning institutions and the stakeholders (stakeholders) of the tourism sector can significantly highlight the destination by the strategic planning institutions and the stakeholders  of the tourism sector.

   Crises worldwide, and various other stressful factors that could affect a tourist  destination, could perhaps be a cause for, but also an opportunity that could lead to more efficient structures and new products and services in the tourism sector. Tourism has been particularly affected by the measures for the COVID-19 pandemic, due to travel restrictions, but also to a significant degree of social distancing. In this context, the resilience of the destination, according to researchers, can be considered as an added value of innovation supporting the competitiveness of the destination.  Travelers' decision to visit a destination is often made by an image and/or  idea, which also could have been promoted earlier by respective marketing strategies, promotion and communication programs of the specific destination.

   In the presented Dissertation an attempt is made to link the concept of resilience of a tourist destination  in times of uncertainty, with the preservation, but also development of the destination brand  and through the example of the city of Kalamata, the existing tourist product of the destination is considered  also in  terms of resilience.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές