Προσομοίωση προγραμμάτων ενεργειακού συμψηφισμού με αποθήκευση

Simulation of net metering programs with storage (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΙΑΝ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Καψάλης Βασίλειος
 8. Καψάλης Βασίλειος | Παλιόκας Ιωάννης | Ρίγγας Δημήτριος
 9. Ενεργειακός συμψηφισμός, αυτοπαραγωγός, ταυτοχρονισμός, ιδιοκατανάλωση, προσομοίωση, Φωτοβολταϊκά συστήματα, ΦΒ, Django - Python, παραγωγή ηλιακής ενέργειας, Net metering, Django - Python, simulation photovoltaic systems, self consumption, production of solar PV energy, PV system
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 11. 2
 12. 18
 13. 16
 14. Περιλαμβάνει: Σχήματα, Πίνακες, Εικόνες
  • Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η συστηματική τεχνοοικονομική μελέτη όλων των παραμέτρων, που επηρεάζουν το κόστος και το όφελος μίας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) συστήματος. Έτσι θα προκύψει ένας αλγόριθμος σχεδίασης υβριδικού ΦΒ συστήματος και ηλεκτρικών συσσωρευτών, με στόχο τη βέλτιστη διαστασιολόγηση του συστήματος και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης. Το αποτέλεσμα της εργασίας θα υλοποιηθεί ως μια διαδικτυακή υπηρεσία υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για ΦΒ συστήματα, εντασσόμενα σε προγράμματα ενεργειακού συμψηφισμού με δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

  • The aim of this diploma thesis is the systematic techno-economic study of all the parameters that affect the cost and benefit of a Photovoltaic (PV) system installation. This will result in an algorithm for the design of a hybrid PV system with battery energy storage (BESS), aiming at the optimal sizing of the system and maximizing the return on investment. The result of this study will be implemented as a web-based decision support service for PV systems in net metering programs with electricity storage capability.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές