Οι προσδοκίες και τα οφέλη των τουριστών απο τις βιωματικές εμπειρίες τουριστικών προϊόντων που υπηρετούν τους Παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

The expectations and benefits of tourists from the unique experiences of tourism products that serve the Sustainable Development Global goals of the United Nations (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΙΑΚΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 148
 7. ΑΛΕΞΙΟΣ-ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ
 8. ΑΛΕΞΙΟΣ-ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 9. αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες | βιώσιμος τουρισμός | Παγκόσμιοι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Η.Ε. | Beekeeping experience | προσδοκίες και ικανοποίηση τουριστών
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΔΤΕΔΕ
 11. 1-2
 12. 17
 13. 121
 14. Περιλαμβάνει σχήματα, εικόνες, διαγράμματα και πίνακες
 15. Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον/ Κοκκώσης, Χ., & Τσάρτας, Π.
  • Η πανδημία Covid-19 άλλαξε ριζικά το σκηνικό του Τουριστικού Κλάδου ενδυναμώνοντας την  ανάγκη των ταξιδιωτών για προστασία, ασφάλεια, αξιοπιστία και προσωποποιήμενες εμπειρίες στα μελλοντικά τους ταξίδια. Επιπλέον, η βιώσιμότητα και αειφορία σε όλες τις διαστάσεις τους (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός) εμφανίζονται στο προσκήνιο των εθνικών τουριστικών πολιτικών και πρακτικών, αποτελούν βασικό πυλώνα των επιχειρηματικών πρακτικών των διαφόρων τουριστικών επιχειρήσεων καθώς επίσης αποτελούν βασικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες στην επιλογή των μελλοντικών τους ταξιδιών. Ο Τουρισμός εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο στην επίτευξη των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών όπως είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, η μείωση των ανισοτήτων, η δράση για το κλίμα, η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, οι βιώσιμες πόλεις και κοινότητες κ.α. Επίσης, οι ουσιαστικές και ευσυνείδητες ταξιδιωτικές εμπειρίες αποτελούν το μέλλον για τον Τουριστικό Κλάδο. Οι σημερινοί ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο να βιώσουν μοναδικές αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, να γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την κουλτούρα ενός προορισμού καθώς επίσης να μετέχουν ενεργά στα ήθη και στα έθιμα καθώς και στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών. Προσφάτως, η τουριστική έρευνα έχει στρέψει την προσοχή της στις βιώσιμες εμπειρίες ως ένα δυνητικό μέσο για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ενθαρρύνοντας  την βιωσιμότητα των διαφόρων προορισμών καθώς και την αντιληπτή αξία της εμπειρίας από τους ταξιδιώτες.

   Στην παρούσα έρευνα γίνεται μια προσπάθεια να ερευνηθούν οι προσδοκίες και τα οφέλη των τουριστών από την συμμετοχή τους σε αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες οι οποίες υπηρετούν τους Παγκόσμιους Στόχους Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Εξετάζεται μια μελέτη περίπτωσης του “Beekeeping experience” όπου συμμετέχουν εισερχόμενοι τουρίστες , μέσης κυρίως ηλικίας οι οποίοι ταξιδεύουν σε οργανωμένα γκρουπ και έχουν κλείσει το τουριστικό τους πακέτο μέσω Tour Operator. Από τα 409 ερωτηματολόγια όπου καταφέραμε να συγκεντρώσουμε διαπιστώνουμε ότι οι αυθεντικές εμπειρίες θεωρούνται σημαντικές και βασικό κριτήριο για την επιλογή των μελλοντικών τους ταξιδιών. Ακόμη, παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκαν κυρίως θετικά συναισθήματα στους συμμετέχοντες, ευχάριστη εικόνα του περιβάλλοντος που διαδραματιζόταν η εμπειρία, μεγάλη αλληλεπίδραση με τον πάροχο της εμπειρίας και ενεργή συμμετοχή τους σε αυτή, οι οποίοι παράγοντες συσχετίζονται με το επίπεδο ικανοποίησης των τουριστών που όπως συμπεράναμε ήταν ιδιαίτερα υψηλό, Τέλος, παρατηρήθηκε μια μειωμένη γνώση αναφορικά με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε. το οποίο απαιτεί δράσεις για περαιτέρω ενημέρωση, ωστόσο όσοι τουρίστες παρουσίασαν αυξημένο ενδιαφέρον για την εμπειρία του “Beekeeping” επιθυμούν να προσθέσουν άλλη μια τέτοιου έιδους βιώσιμη εμπειρία στα μελλοντικά τους ταξίδια.

  • The Covid-19 pandemic has radically changed the setting of the Tourism Industry by empowering travelers' need for protection, security, reliability, and personalized experiences in their future travels. In addition, sustainability in all their dimensions (environment, society, economy, culture) appear at the forefront of national tourism policies and practices, they are a key pillar of the business practices of various tourism enterprises as well as a key criterion for modern travelers in choice of their future trips. Tourism is estimated to contribute either directly or indirectly to the achievement of the 17 Global Sustainable Development Goals of the United Nations, such as the fight against poverty, the reduction of inequalities, climate action, responsible consumption and production, the sustainable cities and communities etc. Also, meaningful, and conscientious travel experiences are the future for the Tourism Industry. Today's travelers are increasingly looking to experience unique authentic travel experiences, to get to know as much as possible the culture of a destination as well as to actively participate in the customs and traditions as well as the daily life of local societies. Recently, tourism research has turned its attention to sustainable experiences as a potential means of gaining competitive advantage by fostering the sustainability of various destinations as well as travelers' perceived value of the experience.

   In this research, an attempt is made to investigate the expectations and benefits of tourists from their participation in authentic experiential experiences that serve the Global Development Goals of the United Nations. A case study of the "Beekeeping experience" is examined, where incoming tourists, mainly middle-aged, who travel in organized groups and have booked their tourist package through a Tour Operator, participate. From the 409 questionnaires we managed to collect, we find that authentic experiences are considered important and a key criterion for choosing their future trips. Furthermore, we observe that mainly positive emotions were created in the participants, a pleasant image of the environment in which the experience took place, great interaction with the provider of the experience and their active participation in it, which factors are related to the level of satisfaction of the tourists which, as we concluded, was particularly high. Finally, a reduced knowledge regarding the UN Global Sustainable Development Goals was observed which requires actions for further information, however those tourists who showed increased interest in the "Beekeeping" experience wish to add another such sustainable experience to their future trips.

 16. Hellenic Open University
 17. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.