Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Prevention and suppression of money laundering and terrorist financing (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 63
 7. ΛΙΑΠΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ
 9. ξεπλυμα χρηματος | μέτρα πρόληψης | μέτρα καταστολής
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 11. 68
  • Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί τόσο σε βιβλιογραφικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο το ζήτημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον τραπεζικό σύστημα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω αυτού. Επιπλέον, σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να αναδειχθούν εκείνες οι στρατηγικές πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 49 εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα με χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι αναγνώρισαν πως το πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών και το νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές για την αντιμετώπιση του φαινομένουkai. Επιπλέον τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν πως οι πιο συχνές μορφές μέσω των οποίων επιχειρείται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι η χρήση θυρίδων ασφαλείας, η χρήση πλέγματος διαδοχικών συναλλαγών μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, η χρήση υπεράκτιων τραπεζικών συναλλαγών και η χρήση εικονικών τράπεζων και εταιρειών. Τέλος, τα ευρήματα της διπλωματικής εργασίας έδειξαν πως οι τράπεζες στην Ελλάδα χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ενδεδειγμένες στρατηγικές πρόληψης και καταπολέμησης (όπως η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, το οικονομικό συναλλακτικό προφίλ, η κατηγοριοποίηση πελατών με βάση τον κίνδυνο, η παρακολούθηση συναλλαγών, η αναφορά ύποπτης / ασυνήθιστης συναλλαγής και τα πρωτόκολλα «γνωριμίας» με τους πελάτες).
  • The purpose of the thesis was to investigate, both in the literature and on a practical level, the issue of money laundering in the banking system and the financing of terrorism through it. In addition, the purpose of the thesis was to highlight those strategies for the prevention and suppression of money laundering and terrorist financing that are most frequently used in the Greek banking system. For this purpose, a quantitative survey was carried out on a sample of 49 employees in the banking sector in Greece using an electronic questionnaire. The results of the research showed that the Greek banking system responds effectively against money laundering and terrorist financing. In addition, the employees recognized that the operating framework of Greek banks and the legislative framework are sufficient to deal with the kai phenomenon. In addition, the findings of the study showed that the most common forms through which money laundering is attempted are the use of safe deposit boxes, the use of a network of consecutive money transfer transactions between bank accounts, the use of offshore banking transactions and the use of virtual banks and companies. Finally, the findings of the thesis showed that banks in Greece use to a very large extent the appropriate prevention and combat strategies (such as the risk-based approach, the financial transactional profile, the categorization of customers based on risk, the monitoring of transactions, suspicious/unusual transaction reporting and customer “getting to know” protocols).
 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές