Καταγραφή και αξιολόγηση ηχητικού περιβάλλοντος: Η προσέγγιση του ηχοτοπίου ως εργαλείο ενίσχυσης της ακουσματικής εμπειρίας σε άτομα με ή χωρίς απώλεια ακοής

Sound environment recording and evaluation: The soundscape approach as a tool to enhance the acousmatic experience in people with and without hearing loss (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΕΛΙΣΣΑ-ANNA ΣΕΛΕΒΙΣΤΑ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 146
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη | Μπάρκας, Νικόλαος
 9. ηχητικό περιβάλλον | ηχητική καταγραφή πεδίου | ηχοτοπίο | ακουσματική εμπειρία | απώλεια ακοής
 10. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος/ ΑΣΠ 50
 11. 2
 12. 14
 13. 57
 14. Πίνακες, Εικόνες
 15. Φλώρος, Α.(2013). Ήχος και Ακουστική στη Μουσική. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την καταγραφή και αξιολόγηση ηχητικών περιβαλλόντων αλλά και επιπροσθέτως την προσέγγιση συγκεκριμένων ηχοτοπίων  ως εργαλείο ενίσχυσης της ακουσματικής εμπειρίας ατόμων, είτε ακουόντων ή με απώλεια ακοής. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της προσέγγισης του ηχοτοπίου ως συμμετοχική διαδικασία/ακουσματική εμπειρία, με επίκεντρο την ίδια την ακρόαση και με παράλληλη δημιουργία μιας ψηφιακής βάσης ηχητικών δεδομένων. Τα σημεία-σταθμοί των ηχητικών καταγραφών βρίσκονται σε φυσικό τοπίο περιαστικά της πόλης του Αγρινίου και στη Λίμνη Τριχωνίδα και επιλέχθηκαν βάσει της ποικιλομορφίας του ηχοτοπίου. Ο κύριος εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι φορητός ψηφιακός καταγραφέας ήχου και ακουστικά over ear. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλέχθηκαν με παραμέτρους την ακουστική ικανότητα, τις γνώσεις και την εμπειρία τους όσον αφορά τη βιοποικιλότητα αλλά και τη διαδικασία καταγραφής. Εργαλείο εξαγωγής συμπερασμάτων ήταν η συνέντευξη πριν και μετά τις καταγραφές. Η απεικόνιση των καταγραφών (με κυματομορφές και φασματογραφήματα) κατέδειξε μια μετρήσιμη περιγραφή και αξιολόγηση των ηχητικών περιβαλλόντων και οι συνεντεύξεις την υποκειμενικότητα και ευχαρίστηση της ακρόασης. Τα συμπεράσματα που  προέκυψαν έδειξαν την ενίσχυση και την προσήλωση στα ηχητικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος, μέσω της καταγραφής τους, ως παραμέτρους που συνεισφέρουν στην προσέγγιση του ηχοτοπίου ως ακουσματική εμπειρία από άτομα χωρίς αλλά και με μερική απώλεια ακοής.

  • The present work focuses on the recording and evaluation of acoustic environments, as well as the approach to specific soundscapes as a tool to enhance the auditory experience of individuals with or without hearing loss. The aim of the study is to explore the soundscape approach as a participatory process of auditory experience, with a particular focus on the act of listening, while simultaneously creating a digital database of sound recordings. The recording locations were chosen based on the diversity of the soundscape and are situated in natural landscapes near the city of Agrinio and Lake Trichonida. The main equipment used includes a portable digital audio recorder and over-ear headphones. The participants were selected based on parameters such as their auditory abilities, knowledge, and experience regarding biodiversity and the recording process. Interviews conducted before and after the recordings served as a tool for extracting conclusions. The visualization of the recordings (using waveforms and spectrograms) provided a measurable description and evaluation of the acoustic environments, while the interviews revealed the subjectivity and enjoyment of the listening experience. The conclusions demonstrated that the enhancement and engagement with environmental sound stimuli through their recording can contribute to the soundscape approach as an auditory experience for individuals with or without partial hearing loss.

    

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές