Μικροί Βιομηχανικοί Χώροι και Χρήση Συστημάτων Φωτισμού με Σύγχρονες Τεχνολογίες

Small Scale Industrial Premises and use of Lighting systems with Modern Technologies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 8. Δρ. Γεράσιμος Βονιτσάνος | Doulos, Lambros
 9. Internet of Things (IoT) | Internet of Lighting (IoL) | UV Lighting | Li-Fi | PoE lighting | έλεγχος | διαδραστικότητα | βιομηχανικός χώρος | Industry 4.0 / 4η Βιομηχανική Επανάσταση
 10. Διπλωματική Εργασία
 11. 1
 12. 57
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Σχήματα
  • Η πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μεγάλες προκλήσεις στο σχεδιασμό φωτισμού αλλά και ευκαιρίες για ενσωμάτωση διαφορετικών καινοτόμων τεχνολογιών στα φωτιστικά σώματα. Ανάλογα με τη χρήση του χώρου μπορούν να ενσωματωθούν διαφορετικές τεχνολογίες στο σχεδιασμό φωτισμού.

   Στην παρούσα εργασία, γίνεται ανάλυση ορισμένων από τις βασικές αυτές τεχνολογίες και δη, αναλύεται η χρήση του Διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things, IoT), και πως μέσω βελτιωμένων τεχνικών ελέγχου φωτισμού και διαδραστικότητας επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα φωτός, βελτιωμένη απόδοση, υψηλότερα ποσοστά παραγωγικότητας και ασφάλειας για την εκάστοτε επιχείρηση - βιομηχανία. Από την άλλη πλευρά, η ασύρματη επικοινωνία συσκευών και μεταφορά δεδομένων μέσω ορατού φωτός (VLC – Visible Light Communication) και η δημιουργία τέτοιων ασυρμάτων δικτύων (Li-Fi) είναι μια νέα πρωτοπόρα τεχνολογία η οποία εξασφαλίζει ύψιστη ασφάλεια στις επικοινωνίες, ακρίβεια στα δεδομένα τοποθεσίας και αξιοπιστία στις ταχύτητες ίντερνετ. Άλλη τεχνολογία είναι, η χρήση συστημάτων φωτισμού με UV-C ακτινοβολία, γνωστός και ως φωτισμός απολύμανσης σε διάφορους χώρους όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο καθαριότητας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη του φωτισμού Power over Ethernet (PoE) δημιουργεί νέες προοπτικές στις δυνατότητες ευελιξίας και ελέγχου ενός συστήματος φωτισμού μιας βιομηχανίας ενώ σε αγροτικές εφαρμογές, η ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οπωροκηπευτικού φωτισμού, επιτρέπει την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη παραγωγή.

   Όλες οι παραπάνω νέες τεχνολογίες, αναλύονται βάση του ανθρώπινου παράγοντα, της οικονομικής επένδυσης και συντήρησης που απαιτούν και τις καινοτόμες πρακτικές ελέγχου και ευελιξίας που προσφέρουν. Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω, οδηγεί πλέον στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και στο έξυπνο εργοστάσιο το οποίο χρησιμοποιεί το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Industrial Internet of Things – IIoT) όπου είναι η ενοποίηση βιομηχανικών μηχανών με έξυπνους αισθητήρες και προηγμένα αναλυτικά στοιχεία για τη δημιουργία ευφυών δικτύων συστημάτων, δημιουργώντας έτσι, τη βιομηχανία του μέλλοντος.

   Εν κατακλείδι, στην παρούσα εργασία εξετάζεται η χρήση αυτών των σύγχρονων τεχνολογιών που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες ενός συστήματος φωτισμού και τα οποία εγκαθίστανται σε μικρούς βιομηχανικούς χώρους.

  • Τhe progress of technology in recent years has created significant challenges in lighting design but also opportunities for integrating different innovative technologies into lighting fixtures. Depending on the use of space, various technologies can be incorporated into lighting design.

   In this study, an analysis is conducted on some of these fundamental technologies, specifically focusing on the use of the Internet of Things (IoT) and how enhanced lighting control techniques and interactivity achieve better light quality, improved performance, higher productivity rates, and safety for specific businesses and industries. On the other hand, wireless device communication and data transfer through visible light (VLC - Visible Light Communication) and the establishment of such wireless networks (Li-Fi) represent a pioneering technology that ensures utmost communication security, data accuracy, location-based precision, and reliability in internet speeds. Another technology, is the use of lighting systems with UV-C radiation, also known as disinfection lighting, in various spaces where high cleanliness levels are required. Simultaneously, the development of Power over Ethernet (PoE) lighting creates new prospects for flexibility and control in an industry's lighting system. In agricultural applications, the rapid growth of new technologies in horticultural lighting enables safer and more efficient production.

   All the aforementioned new technologies are analyzed based on human factors, economic investment and maintenance requirements, as well as the innovative control and flexibility practices they offer. The combination of all these factors now leads to the fourth Industrial Revolution and the concept of the smart factory that utilizes the Industrial Internet of Things (IIoT), where industrial machinery is integrated with smart sensors and advanced analytical elements to create intelligent network systems, thereby shaping the industry of the future.

   In conclusion, this study examines the utilization of these modern technologies that impact the functionality and capabilities of a lighting system, specifically focusing on their installation in small industrial spaces.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές