Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τουριστική ανάπτυξη. Η περίπτωση των φιλαρμονικών Κέρκυρας

Intangible cultural heritage and tourism development. The case of Corfu Philharmonic Orchestras (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 8. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 9. Άυλη πολιτιστική κληρονομιά, Πολιτιστικός Τουρισμός, Εναλλακτικός Τουρισμός, Φιλαρμονικές Κέρκυρας, Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Επτανησιακή Μουσική
 10. ΜΠΣ ΔΤΕ
 11. 3
 12. 42
 13. 32
 14. Πίνακες, Εικόνες, Χάρτες
  • Η ταυτότητα των νησιών του Ιονίου διαμορφώνεται τόσο από τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και από τις πολιτιστικές εγγραφές που φέρουν. Η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά της δυτικής νησιωτικής Ελλάδας αφηγείται την ιστορική εξέλιξή της, διαμορφώνοντας τα χαρακτηριστικά της μοναδικής της ταυτότητας και αναδεικνύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου. Το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων αυτών οφείλεται τόσο στη γεωγραφική θέση των Επτανήσων, όσο και στις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, πνευματικές και εν γένει πολιτισμικές συνθήκες που επικράτησαν από το 14ο αιώνα και μετά. Τα αποτυπώματα αυτών των ιδιαιτεροτήτων είναι ευδιάκριτα μέχρι και σήμερα, καθιστώντας την περιοχή του Ιονίου ως μοναδικό αλλά και ξεχωριστό κομμάτι του πολιτισμικού ψηφιδωτού της χώρας μας. Η εργασία εξετάζει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά που έχουν δημιουργήσει αυτές οι συνθήκες και πιο συγκεκριμένα τη γένεση των επτανησιακών φιλαρμονικών στο πλαίσιο της μουσικής παράδοσης του Ιονίου με σημαντικότερες και ιστορικότερες μουσικές εταιρείες αυτές της Κέρκυρας. Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα προώθησης αυτού του στοιχείου μέσω του εναλλακτικού τουρισμού και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καταστεί η Κέρκυρα τοπόσημο για τον πολιτιστικό τουρισμό, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των επισκεπτών και διευρύνοντας ενδεχομένως την τουριστική αγορά. Προτείνεται ως εκ τούτου, η ανάδειξη των φιλαρμονικών εταιρειών της Κέρκυρας, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν μόλις το 2022 στον κατάλογο του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό που συνοψίζεται στην προώθηση του εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης του υλικού και άυλου πολιτισμού μας. Η Κέρκυρα κατέχει ούτως ή άλλως μεγάλο μερίδιο στην τουριστική αγορά λόγω φυσικού κάλλους, ωστόσο πάντα υπάρχει περιθώριο αναβάθμισης και ανάδειξης μοναδικών σημείων όπως τα πολιτιστικά κίνητρα, ώστε να έλξει επισκέπτες με ιστορικά, μουσικά αλλά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα.
  • The identity of the Ionian islands is shaped both by the characteristics of the natural environment and by the cultural inscriptions they bear. The material and cultural heritage of western insular Greece narrates its historical evolution, shaping the characteristics of its unique identity and highlighting its competitive advantage due to the particularity of the place. All these characteristics and properties are due both to the geographical position of the Ionian Islands, as well as to the political, social, economic, spiritual and cultural conditions in general that prevailed from the14th century onwards. The imprints of these peculiarities are visible until today, making the Ionian region a unique and special part of the cultural mosaic of our country. The thesis examines the intangible cultural heritage created by these conditions and more specifically the genesis of the Ionian philharmonic orchestras in the context of the musical tradition of the Ionian Sea with the most important and historic music companies those of Corfu. In addition, the possibility of promoting this element through alternative tourism and how Corfu can become a landmark for cultural tourism is being examined, while upgrading the quality of visitors and possibly expanding the tourism market. It is therefore proposed to highlight the philharmonic societies of Corfu, which were included only in 2022 in the list of the National Inventory of Intangible Cultural Heritage, in the context of the national strategy for tourism that summarizes in the promotion of alternative and thematic tourism through the promotion of our tangible and intangible culture. Corfu holds a large share in the tourist market anyway due to natural beauty, however there is always room to upgrade and highlight unique points such as cultural motives, in order to attract visitors with historical, musical and educational interests.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές