Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υπόχρεων Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

Development of an Information System for the Management of Assets Declaration Obligors (POTHEN ESCHES) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 131
 7. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 8. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χριστοπούλου, Ελένη
 9. Java, JavaFX, MySQL, SQLite, Database System, Βάση Δεδομένων
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα, ΠΛΣ
 11. 4
 12. 7
 13. 5
  • Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν ρόλο ως ελεγκτικά μέλη σε επιτροπές του Δημοσίου, καθίστανται αυτομάτως Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) εκ του ν. 3213/2003.

   Οι Δημόσιες Υπηρεσίες επιβαρύνονται με την υποχρέωση δημιουργίας καταλόγων Υπόχρεων Προσώπων οι οποίοι αναρτώνται κάθε έτος στο διαδικτυακό χώρο του Υπουργείου Οικονομικών. Η δημιουργία των συγκεκριμένων καταλόγων αποτελεί μια επίπονη διαδικασία, καθώς εμπλέκονται ικανό πλήθος υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος του σφάλματος. Η είσοδος, που παρέχεται κατά τη διαδικασία συλλογής των πληροφοριών δεν δίνεται (πάντα) με την απαιτούμενη διαμόρφωση (format) και, δεν είναι απαλλαγμένη από «διπλο-εγγραφές» με αποτέλεσμα να δαπανώνται υπερβολικές εργατοώρες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

   Η συγκεκριμένη συνθήκη αποτέλεσε το έρεισμα για την ανάπτυξη μιας Ολοκληρωμένης Εφαρμογής Λογισμικού προς την υποστήριξη της διαδικασίας.

   Στα πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας αναπτύσσεται μια Desktop εφαρμογή, η οποία έρχεται να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη διαδικασία, αξιοποιώντας την τεχνολογία των Βάσεων Δεδομένων (Database System).

   Συγκεκριμένα, τα δεδομένα καταχωρούνται σε μια Βάση Δεδομένων, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητά τους, καθώς αποκλείονται διπλές ή ελλιπείς εγγραφές. Αναπτύσσεται ο κατάλληλος SQL κώδικας για την άρτια λειτουργία της Βάσης Δεδομένων και της εφαρμογής συνολικά. Στην Βάση Δεδομένων παρέχεται πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, οι οποίοι συνδέονται με τους κωδικούς τους. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε excel αρχείο για μελλοντική ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

   Για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) έχει επιλεχθεί η γλώσσα προγραμματισμού Java και για τη δημιουργία του γραφικού περιβάλλοντος (GUI) η JavaFX. H JavaFX είναι μια βιβλιοθήκη Java που αποτελείται από κλάσεις και διεπαφές που είναι γραμμένες σε κώδικα Java. Τα API έχουν σχεδιαστεί για να είναι μια φιλική εναλλακτική σε γλώσσες Java Virtual Machine (Java VM). Το JavaFX είναι ένα σύνολο πακέτων γραφικών και πολυμέσων που επιτρέπει στους προγραμματιστές να σχεδιάζουν, να δημιουργούν, να δοκιμάζουν, να διορθώνουν και να αναπτύσσουν πλούσιες εφαρμογές πελατών που λειτουργούν με συνέπεια σε διάφορες πλατφόρμες.

   Η Βάση Δεδομένων αναπτύσσεται με την γλώσσα επερωτήσεων SQL. Ο XAMPP είναι ένας διακομιστής ιστού πολλαπλών πλατφορμών που είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα. Το XAMPP είναι μια σύντομη φόρμα για Cross-Platform, Apache, MySQL, PHP και Perl.

  • The persons who assume a role as audit members in State committees are automatically Obliged to submit a Declaration of Asset Status (D.P.K.) pursuant to Law 3213/2003.

   The Public Services are burdened with the obligation to create lists of Obliged Persons which are posted every year on the website of the Ministry of Finance. The creation of the specific lists is a laborious process, as the input provided during the information collection process does not have the required format, as a result of which many working hours are spent to complete the process.

   In the context of the Diploma Thesis, a Desktop application is developed, which comes to support the specific process, utilizing Database System technology.

   In particular, the data is registered and stored in a Database, ensuring its integrity, as duplicate or incomplete records are excluded. The appropriate SQL code is developed for the proper functioning of the Database and the application as a whole. Access to the Database is granted only to authorized employees, who are connected with their passwords. Finally, it is possible to export data to an excel file for future posting on the Electronic Platform.

   The Java programming language has been chosen for the development of the Integrated Information System (ISIS) and JavaFX for the creation of the graphical environment (GUI). JavaFX is a Java library consisting of classes and interfaces written in Java code. The APIs are designed to be a friendly alternative to Java Virtual Machine (Java VM) languages ​​such as JRuby and Scala. JavaFX is a set of graphics and multimedia packages that enable developers to design, build, test, debug, and deploy rich client applications that work consistently across platforms.

   The Database is developed with the SQL query language. XAMPP is chosen. XAMPP is a cross-platform web server that is free and open-source. XAMPP is a short form for Cross-Platform, Apache, MySQL, PHP, and Perl.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές