ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

KNOWLEDGE AND OPINIONS OF THE GENERAL POPULATION REGARDING HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 8. ανακύκλωση, οικιακά απορρίμματα, κάδοι, βιώσιμη συμπεριφορά
 9. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 10. 1
 11. 22
  • Οι ταχέως αναπτυσσόμενες πόλεις στις αναδυόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν ένα διπλό πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης των οικιακών απορριμμάτων σε συνδυασμό με ανεπαρκή συστήματα για τη διαχείριση ακόμη και των υπαρχόντων επιπέδων. Η μεγάλη ποικιλομορφία των συμπεριφορών των οικιακών απορριμμάτων παράγει αλληλεπιδράσεις στο οικοσύστημα.

   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων του γενικού πληθυσμού  σχετικά με τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, το επίκεντρο αυτής της έρευνας δεν είναι μόνο στις πρακτικές αποβλήτων αλλά και στις υποκείμενες αντιλήψεις και κοινωνικούς κανόνες που οδηγούν αυτές τις πρακτικές. Μέσω αυτής της έρευνας στοχεύουμε να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με τα απόβλητά τους, ποιες είναι οι αντιλήψεις τους σχετικά με τις εναλλακτικές στρατηγικές αποβλήτων και ποιες είναι οι στάσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση.

   Για την παρούσα μελέτη δημιουργήθηκε ένα δομημένοι ερωτηματολόγιο στις βάσεις της ποσοτικής μεθοδολογίας.

   Οι εκστρατείες για τη βιώσιμη συμπεριφορά των νοικοκυριών στα απόβλητα πρέπει να κατανοούν τους περιορισμούς, τις αξίες και τη γνώση σε επίπεδο νοικοκυριού. Για να είναι αποτελεσματικό, εκστρατείες που σκοπεύουν να επικεντρωθούν στην επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση θα ήταν καλό να κατανοήσουν καλύτερα την αλληλεπίδραση των νοικοκυριών με το ευρύτερο σύστημα.

  • Fast-growing cities in emerging economies face a dual problem of rapidly increasing household waste combined with inadequate systems to manage even existing levels. The great diversity of household waste behaviors produces interactions in the ecosystem.
   The purpose of this study is to investigate the knowledge and attitudes of the general population regarding household waste management. Therefore, the focus of this research is not only on waste practices but also on the underlying perceptions and social norms that drive these practices. Through this research we aim to understand how people interact with their waste, what their perceptions are about alternative waste strategies and what their attitudes are about recycling, composting and reuse.
   For the present study, a structured questionnaire was created based on the quantitative methodology.
   Campaigns for sustainable household waste behavior need to understand constraints, values and knowledge at the household level. To be effective, campaigns that intend to focus on reuse and reduction would do well to better understand how households interact with the wider system.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές