Οι επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά εργασίας και στον ευρύτερο τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

The effects of digital transformation on the labor market and the wider financial services sector (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΓΚΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Γκίκας, Γρηγόριος
 8. Χυζ Αλίνα, Μπάρμπαρα | Γκίκας , Γρηγόριος
 9. ψηφιακός μετασχηματισμός | Ελλάδα | εποχή Covid-19 | χρηματοοικονομικές υπηρεσίες | αγορά εργασίας
 10. τραπεζικη/ΤΡΑΔΕ
 11. 8
 12. 89
 13. Πίνακας 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός. 7 Πίνακας 2. Ολοκληρωτικό πλαίσιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό βάσει των Gimpel et al. (2018). 8 Πίνακας 3. Στρατηγικοί ρόλοι της πληροφορικής. 19 Πίνακας 4. Σύγκριση μετασχηματισμού με δυνατότητα IT και ψηφιακού μετασχηματισμού. 20 Πίνακας 5. Δημογραφικά στοιχεία δείγματος. 40 Πίνακας 6. Στοιχεία για την ηλικία και την εργασιακή προϋπηρεσία του δείγματος. 41 Πίνακας 7. Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα. 43 Πίνακας 8. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αξιολογούν την αντιληπτή χρησιμότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού. 45 Πίνακας 9. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αξιολογούν την ευκολία χρήσης του ψηφιακού μετασχηματισμού. 47 Πίνακας 10. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αξιολογούν την σχετικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού. 48 Πίνακας 11. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αξιολογούν την διασκέδαση που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός. 49 Πίνακας 12. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αξιολογούν τη στάση των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό. 50 Πίνακας 13. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αξιολογούν την πρόθεση των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα να στηρίξουν το ψηφιακό μετασχηματισμό. 51 Πίνακας 14. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αξιολογούν τα πλεονεκτήματα (αποτελεσματικότητα) και τα μειονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τραπεζικό τομέα. 52 Πίνακας 15. Συγκρίσεις ως προς το φύλο των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα. 54 Πίνακας 16. Συγκρίσεις ως προς το επίπεδο σπουδών των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα. 55 Πίνακας 17. Συγκρίσεις ως προς το αν οι εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα είχαν λάβει επιμόρφωση/ εκπαίδευση σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. 57 Πίνακας 18. Συγκρίσεις ως προς τον τύπο εργασίας των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα. 58 Πίνακας 19. Συγκρίσεις ως προς τη θέση εργασίας των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα. 59 Πίνακας 20. Αποτελέσματα συσχετίσεων με την ηλικία και την προϋπηρεσία των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα. 60 Πίνακας 21. Αποτελέσματα συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας. 62 Πίνακας 22. Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης (forward selection method) για την ανάδειξη των παραγόντων που προβλέπουν τη στάση των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό. 64 Πίνακας 23. Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης (forward selection method) για την ανάδειξη των παραγόντων που προβλέπουν την πρόθεση των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα να στηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 65   Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες που κυριαρχούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. 5 Εικόνα 2. Τα δομικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού. 6 Εικόνα 3. Η διαδικασία του μετασχηματισμού προς την ψηφιακή τραπεζική. 15 Εικόνα 4. Η μεταμόρφωση της δημόσιας διοίκησης από αναλογική σε ψηφιακή. 24 Εικόνα 5. Αλλαγή θέσεων εργασίας στον τραπεζικό τομέα. 34
  • Εισαγωγή: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υιοθετήθηκε παγκοσμίως, και στην Ελλάδα, ειδικά την περίοδο της πανδημίας λόγω Covid-19, προκειμένου να διευκολύνει τις συναλλαγές στις τράπεζες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έθεσε τα θεμέλια μιας ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, η οποία βελτίωσε ταυτόχρονα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, ενίσχυσε τον οικονομικό τομέα, διαφοροποιώντας τον και βοηθώντας τον να αναπτυχθεί μέσα στο παγκόσμιο κλίμα της οικονομίας.

   Σκοπός: Να καταγράψει με σύντομο τρόπο τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά εργασίας και στον ευρύτερο τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

   Μεθοδολογία: Αναζητήθηκαν πληροφορίες μέσω έγκριτων επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης GoogleScholar, και τα άρθρα που ανευρέθηκαν, αναλύθηκαν ως προς τα αποτελέσματά τους. Για το ερευνητικό μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου με στόχο να προσδιορίσει τις αντιλήψεις εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας διανεμήθηκε μέσω της πλατφόρμας GoogleForms σε 153 εργαζομένους στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο της ερευνήτριας  ενώ ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου αναρτήθηκε και σε ομάδες εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

   Αποτελέσματα: Η εισαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού στις υπηρεσίες των τραπεζικών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιήθηκε με τους εργαζόμενους να τηρούν θετική στάση, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία αλλαγής προς έναν ψηφιακά μετασχηματισμένο χώρο εργασίας, ενώ δεν λείπουν και οι αρνητικές απόψεις των τραπεζικών υπαλλήλων που θεωρούν πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να επιφέρει ανεργία, μείωση θέσεων εργασίας και απολύσεις.

   Συμπέρασμα: Ο τομέας της τραπεζικής στην Ελλάδα έχει υιοθετήσει σχετικά νωρίς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προκειμένου να οικοδομήσει και να υποστηρίξει νέες και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουν υψηλή προσβασιμότητα και εύκολη διαχείριση στους πελάτες της.

  • Introduction: The digital transformation adopted worldwide, and in Greece, especially during the period of the Covid-19 pandemic, in order to facilitate transactions in banks and financial institutions, laid the foundations of an integrated and inclusive digital economy and society, which at the same time it improved the quality of life of the citizens. At the same time, it strengthened the financial sector, diversifying it and helping it to grow in the global economic climate.Purpose: To briefly record the effects of digital transformation on the labor market and the wider financial services sector.Methodology: Information was sought through reputable scientific articles and books, in Greek and foreign languages, using the Google Scholar search engine, and the articles found were analyzed according to their results. For the research part of the work, a quantitative survey was carried out using a questionnaire with the aim of determining the perceptions of employees in the banking sector in Greece about the digital transformation. The research questionnaire was distributed via the GoogleForms platform to 153 employees in the banking sector in Greece from the wider social circle of the researcher, while the link to the questionnaire was also posted to groups of employees in the banking sector on social media.Results: The introduction of digital transformation in the services of banking and other financial institutions was carried out with employees maintaining a positive attitude, who actively participated in the process of change towards a digitally transformed workplace, while there is no lack of negative views of bank employees who consider how digital transformation can lead to unemployment, job cuts and redundancies.Conclusion: The banking sector in Greece has been a relatively early adopter of digital transformation in order to build and support new and innovative technological solutions that offer high capability and easy management to its customers.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές