Η σημασία ενός οργανισμού ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης προορισμού (DDMMO) στην τουριστική ανάπτυξη μιας πόλης: Η Θεσσαλονίκη ως μελέτη περίπτωσης

The importance of a Destination Development, Management and Marketing Organization (DDMMO) in the tourism development of a city: Thessaloniki as a case study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΛΓΑ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
 8. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ-ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 9. Οργανισμός Ανάπτυξης Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού | Τουριστική Ανάπτυξη | Τουριστικός Προορισμός | Θεσσαλονίκη | Εμπλεκόμενα Μέρη του Τουρισμού | Βιωσιμότητα
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 23
 13. 73
 14. Περιλαμβάνει διαγράμματα, εικόνες και πίνακες
 15. Ανάπτυξη και περιβάλλον στον τουρισμό / Χ., & Τσάρτας, Π.
  • Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, και κατά συνέπεια και η ελληνική οικονομία, βιώνει μια κρίση λόγω της πανδημίας. Ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας κλάδος με εθνικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που συμβάλλει στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Επί του παρόντος, υπάρχει ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών φορέων προκειμένου ο κλάδος να διατηρήσεις το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, γεγονός που έχει οδηγήσει στην δημιουργία των Οργανισμών Ανάπτυξης Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DDMMO).

   Η παρούσα μελέτη εστιάζει στα εμπλεκόμενα μέρη του τουρισμού και ειδικότερα αυτών που αναπτύσσονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει την προοπτική ανάπτυξης ενός Οργανισμού Ανάπτυξης Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DDMMO) στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα λειτουργεί ως ενορχηστρωτής των προσπαθειών των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο πόλης, αποτυπώνοντας, με τις εις βάθος συνεντεύξεις, την άποψη των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου.

   Αρχικά παρουσιάζονται πληροφορίες που σχετίζονται με την έννοια των DMO, τους ρόλους και τις λειτουργίες τους, ως μέρος μιας κριτικής ανασκόπησης της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τους Οργανισμούς Ανάπτυξης Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Στη συνέχεια διερευνάται η περίπτωση δημιουργίας ενός Οργανισμού Ανάπτυξης Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού της Θεσσαλονίκης, σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο. Η διπλωματική εργασία τλειώνει με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα.

  • In recent years, the global tourism industry, and consequently the Greek economy, has been experiencing a crisis due to the pandemic. Greek tourism is an industry with a national competitive advantage that contributes to Greek society and economy. Currently, there is a need for cooperation between tourism stakeholders in order for the industry to maintain its strong competitive advantage, which has led to the creation of Destination Development Management and Promotion Organizations (DDMMO). 

   The present study focuses on the involved parts of tourism and in particular those that develop in the city of Thessaloniki. More specifically, the research aims to explore the prospect of developing a DDMMO in the city of Thessaloniki, which will act as an orchestrator of the efforts of the stakeholders at the city level, recording, through in-depth interviews, the point of view of the industry stakeholders.

   First, as part of the critical review of the relevant scientific literature on Destination Development Management and Marketing Organizations, information related to the concept pf DMO's, their role and functions is presented. Then the case of creating a DDMMO for the destination of Thessaloniki is explored, at a theoretical and empirical level. The thesis ends with the conclusions obtained from the reserach.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές