ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Multicriteria - Analysis Model for campground΄s location (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΥΤΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Αρετούλης , Γεώργιος
 8. Ταστάνη, Σουσάνα
 9. χωροθέτηση, PROMETHEE, Visual PROMETHEE, πολυκριτηριακή ανάλυση, τουρισμός, οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (camping)
 10. ΔΧΤ61
 11. 1
 12. 13
 13. Περιέχει πίνακες, εικόνες, διαγράμματα
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την χωροθέτηση Οργανωμένης Τουριστικής Κατασκήνωσης (Camping) στον νομό Κεφαλονιάς. Η εύρεση της κατάλληλης θέσης πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης PROMETHEE (Visual PROMETHEE).

   Αρχικά, ερευνήθηκαν τα κριτήρια για την  εύρεση κατάλληλης θέσης Οργανωμένης Τουριστικής Κατασκήνωσης, μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας και της ισχύουσας νομοθεσίας, και τα οποία χωρίστηκαν σε κριτήρια αποκλεισμού και στα  κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αποκλεισμού σχετίζονται με περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση Οργανωμένης Τουριστικής Κατασκήνωσης και τα κριτήρια επιλογής, σχετίζονται με την προτίμηση των επισκεπτών.  Ως περιοχή μελέτης ορίστηκε το νησί της Κεφαλονιάς. Τα κριτήρια επιλογής που εξετάζονται είναι : απόσταση από πόλη ή οικισμό, απόσταση από περιοχή φυσικού ενδιαφέροντος ή/ και κολυμβητική ακτή, απόσταση από αεροδρόμιο ή/και λιμάνι, απόσταση από νοσοκομείο. Παρουσιάζονται σενάρια με ίσα βάρη κριτηρίων και με βάρη κριτηρίων που προκύψαν από το ερωτηματολόγιο που δόθηκε . Μέσω της πολυκριτηριακής ανάλυσης PROMETHEE προκύπτει η κατάλληλη θέση για κατασκευή νέας Οργανωμένης Τουριστικής Κατασκήνωσης (Camping). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται σενάρια που εκτιμούν την καταλληλότητα των ήδη υπαρχουσών θέσεων Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (Campings). Ταυτόχρονα πραγματοποιείται ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου που δόθηκε και σύνδεσή τους με τα κριτήρια που επιλέχθηκαν αρχικά.

  • This thesis deals with the location of an Organized Tourist Campground in the prefecture of Kefalonia. The multicriteria analysis method PROMETHEE (Visual PROMETHEE) was the tool to find the most suitable location.

   Initially, the criteria for the most suitable location for an Organized Tourist Campgorund were researched, through international bibliography and current legislation, which were divided into exclusion criteria and selection criteria. The exclusion criteria are related to areas where it is not possible to install an Organized Tourist Campground and the selection criteria are related to the preference of visitors. The island of Kefalonia was defined as the study area.

   The selection criteria considered are: distance from a city or village, distance from an area of natural interest and/or a swimming beach, distance from an airport and/or port, distance from a hospital. Scenarios with equal criteria weights are presented and with criteria weights derived from the given questionnaire. Through the PROMETHEE multi-criteria analysis, the most suitable location for the construction of a new Organized Tourist Campground is determined. Also, scenarios are presented that value the suitability of the already existing places of Organized Tourist Campgrounds on the island of Kefalonia. At the same time, an analysis of the answers to the given questionnaire is carried out and their compare them with the criteria that were initially selected.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.