Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στον εναλλακτικό τουρισμό. Η Περίπτωση της Π.Ε. Αρκαδίας

The effects of the COVID-19 pandemic on alternative tourism. The Case of Arcadia (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΙΑΛΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Τριχάς, Νικόλαος
 8. Τριχάς, Νικόλαος | Παπαγεωργίου, Αθηνά
 9. Eναλλακτικές μορφές τουρισμού | Bιωσιμότητα | τουριστικές τάσεις | Covid19 | Αρκαδία
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 26
 13. 43
 14. Περιλαμβάνει Παράρτημα, Πίνακες, Εικόνες
 15. Βελισσαρίου, Ε. (2000). Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων: Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Τόμος Δ). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ζαχαράτος & Τσαρτάς, (2008) Τμήμα Τουρισμού Τόμος ΙΙΙ
  • Η αλλαγή των τουριστικών τάσεων και των επιθυμιών του σημερινού τουρίστα έχουν στρέψει ένα μεγάλο ποσοστό αυτών προς τον εναλλακτικό τουρισμό,την φύση και την βιωσιμότητα, με τον ίδιο να λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

   Το γεγονός αυτό της αλλαγής των τάσεων στον τομέα του τουρισμού ιδιαίτερα στην μετά Covid εποχή και της όλο και μεγαλύτερης στροφής του ανθρώπου προς την φύση, υπήρξε ο σημαντικότερος παράγοντας συγγραφής και ανάπτυξης του θέματος   της παρούσας εργασίας  τόσο στο τμήμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης όσο και σε αυτό της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη μέσω του εργαλείου των συνεντεύξεων σε άτομα που δραστηριοποιούνται σε τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς κτλ.

   Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση της “εικόνας” του τουρισμού κατά την περίοδο του Covid αλλά και την περίοδο μετά το ξεσπασμα της πανδημίας και των επιπτώσεων που η πανδημία αυτή επέφερε.Προσδιορίζονται στην συνέχεια οι νέες τάσεις στον τουριστικό τομέα και γίνεται μια εκτενής αναφορά στην στροφή του ανθρώπου προς το περιβάλλον, την φύση και τα είδη του εναλλακτικού τουρισμού που λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος λόγω αυτής.

   Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση των μορφών εναλλακτικού τουρισμού και ιδιαίτερα αυτών που έχουν αναπτυχθεί ή δύνανται να αναπτυχθούν στην Π.Ε. Αρκαδίας.

   Γίνεται καταγραφή και ανάλυση των τουριστικών πόρων της Αρκαδίας σε συνδυασμό με τις μορφές του εναλλακτικού τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί σε κάθε περιοχή.

   Η μεθοδολογία έρευνας όπως προαναφέρθηκε βασίστηκε στην ποιοτική έρευνα με την διεξαγωγή συνεντευξεων σε άτομα που δραστηριοποιούνται ή εμπλέκονται  με κάποιο τρόπο με τον εναλλακτικό τουρισμό της Αρκαδίας.

   Βασικότερο συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι η στροφή όλο και περισσότερων τουριστών κυρίως προς μορφές εναλλακτικού τουρισμού οι οποίες φέρνουν τον τουρίστα σε επαφή με την φύση, το περιβάλλον και γενικότερα την αλληλεπίδραση του του με το τοπικό στοιχείο  και την αποκόμιση νέων εμπειριών οι οποίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες στα αστικά κέντρα.

  • The change in tourism trends and the desires of today's tourists have turned a large percentage of them towards alternative tourism, nature, and sustainability, with these new trends developing both domestically and internationally.

   This trend in the tourism sector of people seeking more travel experiences involving nature, especially in the post-Covid era, has been the most important factor in the writing and development of the topic of this paper. Both in the literature review section and in that of the qualitative research, interviews with people involved in local institutions, businesses, and organizations, were utilized for support.

   This paper analyzes the "image" of tourism during and after the Covid pandemic, and the lasting effects that this pandemic brought about on the tourism sector. The new trends in the tourism sector are then identified and extensive reference is made to the shift of people towards the environment, nature and the types of alternative tourism that are gaining popularity because of this.

   The forms of alternative tourism are then analyzed, particularly those that have been developed or can be developed in the Region of Arcadia.

   A survey and analysis of the tourist resources of Arcadia is carried out in conjunction with the forms of alternative tourism that have been developed in each region. As mentioned above, the research methodology was based on qualitative research by conducting interviews with people who are active or involved in some way with alternative tourism in Arcadia.

   The main conclusion of this study is that there is a shift of more and more tourists mainly choosing  forms of alternative tourism which bring the tourist in contact with nature, the environment and in general the interaction with the local element and the gaining of new experiences which are not easily accessible in urban centres.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές