Οι συνέπειες της πανδημίας Covid-19 στο τουριστικό προϊόν του Δήμου Αθηναίων.

"City of Athens: The impacts of Covid-19 pandemic on tourism." (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΚΚΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 212
 7. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Covid-19, Αθήνα, Τουρισμός Πόλεων, Τουριστικά μεγέθη, Κίνητρα
 10. ΔΤΕ
 11. 4
 12. 45
 13. 104
 14. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Χάρτες
  • Η πανδημία του Covid-19 συντάραξε την υφήλιο και επέφερε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Επηρέασε αρνητικά το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τουριστικός κλάδος εξαιτίας της φύσης του η οποία βασίζεται στην μετακίνηση των ανθρώπων  και στην ατομική τους ψυχοσύνθεση επλήγη περισσότερο από άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

   Στην παρούσα εργασία μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώνεται πως οι πόλεις ως τουριστικοί προορισμοί αντιμετώπισαν τη μεγαλύτερη πτώση και επίσης καθυστέρηση στην ανάκαμψή τους σε σχέση με τους προορισμούς στην ύπαιθρο. Από την δευτερογενή έρευνα προκύπτει πως η πόλη της Αθήνας παρουσίασε εξίσου μεγάλη πτώση. Ωστόσο έπειτα από τρία χρόνια έχει επιτευχθεί σχεδόν πλήρης ανάκαμψη. Τα πολιτιστικά θέλγητρα της πόλης σε συνδυασμό με το κλίμα, αλλά και η θετική αντίληψη για την πόλη αποτελούν τους κύριους λόγους επισκεψιμότητάς της. Επίσης η προβολή της πόλης εκ μέρους των επίσημων φορέων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής συντέλεσαν στην αύξηση της επισκεψιμότητας.

  • Covid-19 pandemic shaken the world and brought situations unknown. Financial and social system were negative affected. Tourism was affected more in comparison to other economic activities because of his nature which is based on people’s visits from one place to another and their individual frame of mind.

   At the present thesis through the literature review is ascertained that as tourism destinations, cities faced up bigger decline and slower recovery compared to rural tourism. From the secondary research comes up that city of Athens has faced up too a big decline. But three years after almost full recovery has obtained. The city’s cultural attractions, the climate and the positive for the city perception are the main reasons for visiting Athens. The marketing for the city’s projection by the official tourism’s organizations contributed to the increasement of visits.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές