Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του προτύπου ISO 9001:2015 στις Τεχνικές Εταιρείες

Evaluation of effectiveness of the Quality Management System based on the ISO 9001:2015 standard in Technical Companies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Αιμιλία Κονδύλη
 8. Αιμιλία Κονδύλη | Άγγελος Λιώλιος
 9. ISO9001:2015 | Ελληνικές Τεχνικές Εταιρείες | Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας | Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων / ΔΧΤΔΕ
 11. 1
 12. 61
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, διαγράμματα
 14. -
  • Ο ρόλος του ISO 9001 στην προώθηση της καινοτομίας στις τεχνικές εταιρείες παρουσιάζει ευκαιρίες και προκλήσεις. Το ISO 9001 παρέχει ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό των αναγκών των πελατών, τη βελτίωση των διαδικασιών και την προώθηση μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και μάθησης. Προσφέρει ευκαιρίες στις τεχνικές εταιρείες να αξιοποιήσουν την ανατροφοδότηση των πελατών, την ανάλυση δεδομένων και τη διαλειτουργική συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η πιθανότητα η τυποποίηση να καταπνίξει τη δημιουργικότητα και η ανάγκη εξισορρόπησης των βραχυπρόθεσμων βελτιώσεων με τους μακροπρόθεσμους στόχους καινοτομίας. Οι τεχνικές εταιρείες πρέπει να αξιοποιήσουν τα οφέλη του ISO 9001 και ταυτόχρονα να προωθήσουν μια κουλτούρα δημιουργικότητας και καινοτομίας εντός του οργανισμού. Βρίσκοντας τη σωστή ισορροπία, οι τεχνικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ISO 9001 ως εργαλείο για να ενισχύσουν την ικανότητα καινοτομίας τους και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

  • The role of ISO 9001 in promoting innovation in technical companies presents both opportunities and challenges. ISO 9001 provides a framework for identifying customer needs, improving processes, and fostering a culture of continuous improvement and learning. It offers opportunities for technical companies to utilize customer feedback, data analysis, and cross-functional collaboration to drive innovation and improve products and services. However, there are challenges to consider, such as the potential for standardization to stifle creativity and the need to balance short-term improvements with long-term innovation goals. Technical companies must leverage the benefits of ISO 9001 while promoting a culture of creativity and innovation within the organization. By finding the right balance, technical companies can use ISO 9001 as a tool to enhance their innovation capacity and drive sustainable growth.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές