ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

FINANCIAL CRISIS AND PROPERTY MARKET (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 8. ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. οικονομική κρίση, αγορά ακινήτων, πληθωρισμός ΑΕΠ, επιτόκιο, ζήτηση, αγοραστική ικανότητα, τιμές
 10. Πρόγραμμα Σπουδών Τραπεζική / ΤΡΑΔΕ
 11. 2
 12. 18
 13. 09
  • Η αγορά ακινήτων αποτελεί μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή αγορά που επηρεάζει σημαντικά τους μακροοικονομικούς παράγοντες και δύναται να συμβάλει στη χρηματοοικονομική σταθερότητα ενός κράτους. Επομένως η διαρκής παρακολούθηση καθώς και η μελέτη των εξελίξεων αυτής της αγοράς, έχει  ιδιαίτερη σημασία, περισσότερο κυρίως για την πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση και αξιολόγηση των προοπτικών μιας οικονομίας αλλά και των μακροοικονομικών συνθηκών.

   Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ακινήτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ γίνεται αναφορά κάποιων σημαντικών παραδειγμάτων κρατών, των οποίων οι οικονομίες,  επηρεάστηκαν άμεσα από την αγορά ακινήτων, η οποία αποτέλεσε το αίτιο και βασικό σημείο αναφοράς της οικονομικής κρίσης που επακολούθησε και πήρε διεθνείς διαστάσεις.

   Κινούμενοι στο παραπάνω πλαίσιο, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί η αγοραστική συμπεριφορά του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα από την οικονομική κρίση στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Επιπρόσθετα και δεδομένου ότι η παγκόσμια οικονομική ύφεση είχε μεγάλο αντίκτυπο στην οικοδομική δραστηριότητα και στην απόκτηση κατοικίας, γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθεί μαζί με τα επιπρόσθετα αποτελέσματα που επέφερε η κρίση στον κλάδο των ακινήτων.

   Ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε διαμέσου συλλογής ποσοτικών δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου, με δείγμα που αποτελείται από 119 συμμετέχοντες κατοίκους της Αθήνας. Από την εμπειρική μελέτη προέκυψε ότι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες λειτουργούν αποτρεπτικά στην απόκτηση ακινήτων καθώς λειτουργούν ως αρνητικοί παράγοντες το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα, η εργασιακή ανασφάλεια, το ασταθές οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον και το συνολικό κόστος δανεισμού

  • The real estate market is a special and separate market that significantly affects macroeconomic factors and can contribute to the financial stability of a state. Therefore, the continuous monitoring as well as the study of the developments of this market, is of particular importance, more especially for the fuller and more comprehensive assessment and evaluation of the prospects of an economy as well as the macroeconomic conditions. At the same time, the main characteristics of the Greek real estate market, as they were shaped during the economic crisis, are presented in detail, while some important examples of states whose economies were directly affected by the real estate market, which was the cause and key point, are mentioned reference to the financial crisis that followed and took on international dimensions. Moving in the above context, the purpose of this paper is to examine to what extent the purchasing behavior of the investing public in Greece has been affected by the economic crisis in the real estate sector. In addition and given that the global economic recession has had a great impact on construction activity and home acquisition, an attempt is made to study it along with the additional effects that the crisis brought to the real estate industry. This purpose was achieved through the collection of quantitative data using a questionnaire, with a sample consisting of 119 participating residents of Athens. From the empirical study it emerged that current economic conditions act as a deterrent to the acquisition of real estate as the low disposable income, job insecurity, the unstable economic and social environment and the overall cost of borrowing act as negative factors
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές