Το Ενεργειακό Ζήτημα στην Ελλάδα και οι Προοπτικές Μετάβασης σε Καθαρές Πηγές Ενέργειας

The Energy Issue in Greece and the Prospects of Transitioning to Clean Energy Sources (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Τσάλης Θωμάς
 8. Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακό μίγμα, Καθαρή Ενέργεια
 9. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 10. 30
 11. 23
  • Σήμερα το ενεργειακό ζήτημα είναι ένα μείζον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί όλες τις χώρες. Πρόκειται για μια πρόκληση που κάθε χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη. Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι κίνδυνοι ή οι αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με μία τέτοια αλλαγή αλλά και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι πιθανές ευκαιρίες και τα οφέλη.

   Το ζήτημα της ενέργειας αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία επικεντρώνεται στην ανάλυση της ενεργειακής κατάστασης της Ελλάδας και την εξέταση των δυνατοτήτων μετάβασης σε πιο αειφόρες πηγές ενέργειας. Μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας, πραγματοποιείται ανάλυση της παρούσας κατάστασης, εστιάζοντας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και την εξάρτηση της από παραδοσιακές πηγές. Επίσης, δίνεται έμφαση στην πολιτική της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ) και στις κρίσιιμες αποφάσεις που έχουν ληφθεί όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται το ενεργειακό μείγμα της ΕΕ και της Ελλάδας, ο σχεδιασμός για την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος στην Ελλάδα καθώς και το σημαντικό ρόλο που έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην αλλαγή αυτή.

   Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η Ελλάδα επιτυγχάνει με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ΕΕ. Η ανάπτυξη αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της χώρας για μία βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, αξιοποιώντας της ΑΠΕ και μειώνοντας της εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα. Αυτή η εξέλιξη συμβάλει στην εδραίωση της χώρας ως πρωτοπόρου στη αειφόρο ενέργεια.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές