Δυνατότητες και εργαλεία που παρέχονται από τις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επίδρασή τους στη μαθησιακή διαδικασία

Features and tools provided by videoconferencing platforms in distance education and their impact on the learning process (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΕΡΣΙΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
 3. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 4. 9 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. ΚΙΟΥΡΕΞΙΔΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
 8. ΚΙΟΥΡΕΞΙΔΟΥ, ΜΑΤΙΝΑ | ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 9. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μάθηση, τηλεδιάσκεψη, πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, έρευνα
 10. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΓΤΠ)
 11. 1
 12. 25
 13. 65
  • Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η τεχνολογία έχει εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο της εκπαίδευσης, ενώ όταν αυτή πραγματοποιείται από απόσταση παρατηρούμε ότι εξελίσσονται «χέρι-χέρι». Σημαντικό κομμάτι της αποτελεί η τηλεδιάσκεψη, προσφέροντας δυνατότητα σύγχρονης, σε πραγματικό δηλαδή χρόνο, επικοινωνίας μέσω ολοκληρωμένων πλατφορμών, που βελτιώνονται συνεχώς, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ετερογενείς ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας μας.

   Πλήθος εργαλείων είναι διαθέσιμο για την αποτελεσματική διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων, γεγονός που τις καθιστά ικανές να συναγωνιστούν ευθέως τη δια ζώσης διδασκαλία. Ωστόσο, πέρα από την προφανή διευκόλυνση που προσφέρουν από τεχνικής απόψεως, είναι σημαντικό να διερευνηθεί πώς επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης καθαυτής. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να δώσει απάντηση σε αυτό, ακριβώς, το ερώτημα, εάν δηλαδή η χρήση και η εξοικείωση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης επιδρούν στη μαθησιακή διαδικασία. Η συσχέτισή τους με τις επιμέρους έννοιες που περικλείονται σε αυτή της μάθησης, όπως η αλληλεπίδραση, η συνεργασία, η ενεργός συμμετοχή ή αυτόνομη μάθηση,  φαίνεται να είναι θετική, ωστόσο ο βαθμός και η έκταση στην οποία επιδρούν απαιτεί περεταίρω διερεύνηση.

  • It is a common assumption that technology has penetrated every aspect of our daily lives. This fact could not leave the education sector unaffected, and when it is carried out at a distance, we see that they evolve hand in hand. An important part of distance education is videoconferencing, offering the possibility of real-time communication through integrated platforms, which are constantly being improved in order to meet the increasingly heterogeneous needs and requirements of our society.

   A wide range of tools are available for effective videoconferencing, which makes it capable of competing directly with face-to-face teaching. However, beyond the obvious technical facilitation they offer, it is important to explore how they affect the learning process itself. This paper attempts to answer this, precisely, question, namely whether the use and familiarity of higher education students with videoconferencing platforms have an impact on the learning process. Their correlation with the individual concepts included in the concept of learning, such as interaction, cooperation, active participation or autonomous learning, seems to be positive, however the degree and extent to which they have an impact requires further investigation.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές