Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ.

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΓΚΑΚΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. ΠΛΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 8. ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΛΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 9. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 10. ΔΜΥ
 11. 2
 12. 35
 13. 93
  •   Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να διερευνήσει την οργανωτική κουλτούρα ενός συστήματος δημόσιας υγείας, εστιάζοντας στην οπτική των εργαζομένων σχετικά με την τρέχουσα και επιθυμητή κατάσταση του οργανισμού. Η έρευνα αξιολόγησε διάφορους παράγοντες όπως δημογραφικά στοιχεία, ηγεσία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, οργανωτική ενότητα και στρατηγικός προσανατολισμός. Το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από συνολικά 137 συμμετέχοντες, οι οποίοι εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου. Πραγματοποιήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου και ακολούθησε στατιστική ανάλυση. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας, καθώς και περιγραφική και συσχετική στρατηγική, ενώ υπολογίστηκε και η συσωρευτική απόκλιση. Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, κατά φθίνουσα σειρά εμφάνισης, πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό είναι η κουλτούρα καινοτομίας, δεύτερο είναι η κουλτούρα αγοράς, τρίτο η κουλτούρα ιεραρχίας και τελευταία η κουλτούρα οικειότητας. Σχετικά με την επιθυμητή κουλτούρα, οι συμμετέχοντες περισσότερο επιθυμούν το νοσοκομείο να ακολουθεί την κουλτούρα καινοτομίας, στην δεύτερη θέση κατατάσσουν την κουλτούρα ιεραρχίας και ακολουθεί η κουλτούρα οικειότητας και τέλος της αγοράς. Υπάρχει η σύγκλιση μεταξύ της κορυφαίας επιθυμητής και κορυφαίας υφιστάμενης κουλτούρας. Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση φύλου, ηλικίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατηγορίας και προϋπηρεσίας με την αντίληψη σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή κουλτούρα.

      Συμπερασματικά, η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για οργανωτικές αλλαγές, για την καλύτερη ευθυγράμμιση της τρλεχουσας κουλτούρας με τις προτιμήσεις των εργαζομένων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ιεραρχία, την εξοικείωση και την καιν οτομία. 

  • Abstract


   The present study aimed to investigate the organizational culture of a public health system, focusing on the perspective of employees regarding the current and desired state of the organization. The survey assessed various factors such as demographics, leadership, human resources management, organizational unity and strategic orientation. The research sample consists of a total of 137 participants, who work at the Aegean General Hospital. A survey was carried out using a questionnaire followed by statistical analysis. Reliability analysis as well as descriptive and correlational strategy was performed, while the cumulative variance was calculated. Regarding the existing situation, in descending order of appearance, the first and foremost characteristic is innovation culture, second is Market Culture, third is innovation culture, and last is Intimacy. Regarding the desired culture, the participants most want the hospital to follow the culture of innovation, in second place they rank the culture of hierarchy, followed by the culture of familiarity and lastly the culture of the market. There is convergence between the top desired and top existing culture. There is a statistically significant correlation of gender, age, education, professional category and seniority with the perception about existing and desired culture.

   In conclusion, the study highlights the need for organizational changes to better align current culture with employee preferences, placing greater emphasis on hierarchy, familiarity and innovation

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.