Μετασχηματισμοί στο χωρικό σχεδιασμό και την ευθύνη του κράτους σε περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων

Alterations in spatial planning and state’s responsibility in a multi-crisis environment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΤΤΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
 8. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 9. χωρικός σχεδιασμός | κρίση | ανακλιμάκωση του κράτους | Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΔΧΤ60
 11. 12
 12. 20
 13. Περιλαμβάνει εικόνες, διαγράμματα και σχήματα.
  • Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, προσδιορίζονται οι μεταβολές στο πλαίσιο των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που ακολούθησαν την κρίση του 2008 (Ν. 4269/14, Ν. 4447/2016 & Ν. 4759/2020), αναφορικά με τη διάρθρωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, τα νέα εργαλεία σχεδιασμού, τα επίπεδα (κλίμακες) του συστήματος, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των επιπέδων και των εργαλείων. Η ανάλυση αντιπαραβάλει την αναμόρφωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού μετά την κρίση με τις μεταβολές που επιφέρει η σύναψη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η εν εξελίξει υλοποίηση του Προγράμματος πολεοδομικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, προσδιορίζεται το νέο οργανωτικό τοπίο των ολοένα αυξανόμενων κρατικών δομών, οι οποίες λειτουργούν με βάση το ιδιωτικό δίκαιο, ωστόσο ο ρόλος και οι αρμοδιότητες τους έχουν ισχυρή επίδραση στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του χώρου.

  • In the context of this paper, the changes in the institutional reforms that followed the 2008 crisis (Law 4269/14, Law 4447/2016 & Law 4759/2020) are identified with regard to the structure of the spatial planning system in Greece, the new planning tools, the levels (scales) of the system, as well as the relationships between levels and tools. The analysis contrasts the post-crisis reform of the spatial planning system with the changes brought about by the conclusion of the European Green Deal and the ongoing implementation of the Urban Planning Programme under the Recovery & Resilience Fund. At the same time, it identifies the new organisational landscape of the growing number of state structures, which operate under private law, but whose role and responsibilities have a strong influence on planning and spatial management.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.